ࡱ> `b[\]^_Y <bjbj[[ >.9 \9 \i{b7b7DDDDDDDDDFDzYILIIIIJ<OtP]X_X_X_X_X_X_X$z[0^dXDAQJJAQAQXDDII4Y1V1V1VAQDIDI]X1VAQ]X1V1V1VIp5MAQ1VIXJY0zY1V^AQ^1V^D1VAQAQ1VAQAQAQAQAQXX1VAQAQAQzYAQAQAQAQ^AQAQAQAQAQAQAQAQAQb7> C: B TI CHNH -------CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ---------------S: 1529/Q-BTCH Ni, ngy 09 thng 8 nm 2021 QUYT NH BAN HNH QUY CH NH GI I VI K TON VIN CHUYN NGHIP TIU CHUN ASEAN B TRNG B TI CHNH Cn c Tha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEAN ngy 13/11/2014; Cn c Lut K ton s 88/2015/QH13 ngy 20/11/2015; Cn c Lut Kim ton c lp s 67/2011/QH12 ngy 29/3/2011; Cn c Ngh nh s 87/2017/N-CP ngy 26/7/2017 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Ti chnh; Theo ngh ca Cc trng Cc Qun l, gim st k ton, kim ton. QUYT NH iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny Quy ch nh gi i vi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN. iu 2. Quyt nh ny c hiu lc thi hnh k t ngy k. iu 3. Cc trng Cc Qun l, gim st k ton, kim ton, V trng V hp tc quc t, Ch tch y ban gim st ca Vit Nam thc hin Tha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEAN v cc n v c lin quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./. Ni nhn: - Nh iu 3; - Th tng Chnh ph ( b/c); - Vn phng Quc hi; - Vn phng Tng b th; - Vn phng Ch tch nc; - Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph; - UBND tnh, thnh ph trc thuc Trung ng; - Hi kim ton vin hnh ngh Vit Nam; - Hi k ton v kim ton Vit Nam; - Cc doanh nghip k ton, kim ton; - Cng bo; - Cc Kim tra vn bn (B T php); - Cc n v thuc B Ti chnh; - Website B Ti chnh; - Lu: VT, Cc QLKT (50).B TRNG H c Phc QUY CH NH GI I VI K TON VIN CHUYN NGHIP TIU CHUN ASEAN (Km theo Quyt nh s 1529/Q-BTC ngy 09/8/2021 ca B Ti chnh) Chng I GII THIU V QUY CH iu 1. Gii thiu v Tha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEAN 1. Chnh ph ca cc nc Brunei Darussalam, Vng quc Campuchia, Cng ha Indonesia, Cng ha dn ch nhn dn Lo, Malaysia, Lin bang Myanmar, Cng ha Philippines, Cng ha Singapore, Vng quc Thi Lan v Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam, l cc quc gia thnh vin ca Hip hi cc Quc gia ng Nam (sau y c gi chung l "ASEAN" hoc "Cc nc thnh vin ASEAN" hoc "Nc thnh vin ASEAN") cng nht tr v Tha thun Tha nhn ln nhau trong ASEAN v dch v k ton, kim ton (sau y c gi tt l "Tha thun") nhm: a) To thun li cho vic di chuyn ca cc chuyn gia cung cp dch v k ton, kim ton gia cc nc thnh vin ASEAN; b) Tng cng cc c ch hin hnh ca tng nc thnh vin ASEAN trong vic cung cp dch v k ton, kim ton; v c) Trao i thng tin xc tin vic chp thun cc thng l tt nht v cc chun mc v trnh chuyn mn v k ton, kim ton. 2. Vn bn Tha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEAN c k kt vo ngy 13/11/2014 c ng ti trn trang web ca ASEAN ti a ch: HYPERLINK "http://www.asean.org/communities/asean-economic-" http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/services. iu 2. Quy ch nh gi i vi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN Quy ch nh gi i vi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN c xy dng da trn cc cam kt ca Vit Nam ti tha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEAN. iu 3. K ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN 1. Theo quy nh ti Tha thun: mt ngi c quc tch ca mt nc thnh vin ASEAN c tiu chun, trnh chuyn mn v p ng cc yu cu quy nh ca Quy ch ny c th ng k c ghi tn vo ng b K ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN (ACPAR) v nhn danh hiu ASEAN CPA. 2. C quan nh nc c thm quyn qun l ngh nghip ti mi quc gia thnh vin ASEAN ( Vit Nam l B Ti chnh) s y quyn cho y ban Gim st ca nc mnh ( Vit Nam l y ban Gim st ca Vit Nam) tip nhn h s, thc hin quy trnh ng k ca cc ASEAN CPA trnh y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN xem xt ph duyt v duy tr ng b ASEAN CPA ca quc gia mnh theo quy nh ca Tha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEAN. iu 4. K ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k (RFPA) 1. Mt ASEAN CPA c nguyn vng cung cp dch v k ton, kim ton ti mt quc gia thnh vin ASEAN khc phi t cch ng k vi C quan nh nc c thm quyn qun l ngh nghip ca nc s ti tr thnh K ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k. 2. Mt K ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k s ch cung cp dch v k ton, kim ton trong phm vi nng lc ca mnh khi c cng nhn v chp thun bi C quan nh nc c thm quyn qun l ngh nghip ca nc s ti l thnh vin ASEAN v ch thc hin cc cng vic theo cc quy nh c th ng k. ng thi K ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k phi tun th: a) Chun mc o c ngh nghip ph hp vi cc chnh sch v o c c thit lp v ban hnh bi nc xut x ni K ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k ng k l ASEAN CPA; b) Php lut v quy nh v hnh ngh ca nc s ti l thnh vin ASEAN ni m ngi ng k c php lm vic nh mt K ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k; c) Lm vic trong s hp tc vi cc k ton vin, kim ton vin ca nc s ti l thnh vin ASEAN tun theo php lut v cc quy nh ca nc s ti. iu 5. Mc tiu v hot ng ca Quy ch nh gi 1. Quy ch ny a ra khun kh nh gi K ton vin chuyn nghip c ghi tn vo ACPAR bi y ban gim st ca Vit Nam. 2. Quy ch ny cn phi c y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN xem xt v cng nhn trc khi y ban gim st ca Vit Nam c y quyn tip nhn h s, thc hin quy trnh ng k ca cc ASEAN CPA trnh y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN ph duyt theo quy nh ca Tha thun. Chng II Y BAN GIM ST CA VIT NAM THC HIN THA THUN THA NHN LN NHAU V DCH V K TON, KIM TON TRONG ASEAN, C CH CNG NHN iu 6. T chc ngh nghip, c quan nh nc c thm quyn qun l ngh nghip 1. T chc ngh nghip v c quan nh nc c thm quyn qun l ngh nghip k ton, kim ton ti Vit Nam a) B Ti chnh l c quan nh nc c thm quyn qun l ngh nghip k ton, kim ton ti Vit Nam. B Ti chnh thc hin vic cp Giy chng nhn ng k hnh ngh k ton, Giy chng nhn ng k hnh ngh kim ton, Giy chng nhn iu kin kinh doanh dch v k ton, Giy chng nhn iu kin kinh doanh dch v kim ton. b) Hi kim ton vin hnh ngh Vit Nam (VACPA) v Hi k ton v kim ton Vit Nam (VAA) l hai t chc ngh nghip v k ton, kim ton ca Vit Nam. 2. T chc ngh nghip v c quan nh nc c thm quyn qun l ngh nghip k ton, kim ton ti Vit Nam s chu trch nhim thc hin nhng cng vic theo quy nh ti iu 5 ca Tha thun. iu 7. y ban gim st ca Vit Nam thc hin Tha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEAN 1. y ban gim st ca Vit Nam thc hin Tha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEAN (Sau y gi tt l y ban gim st ca Vit Nam) do B Ti chnh quyt nh thnh lp. y ban gim st ca Vit Nam thc hin cc nhim v quy nh ti iu 6 ca Tha thun. 2. B trng B Ti chnh ban hnh Quyt nh thnh lp y ban gim st ca Vit Nam. y ban gim st ca Vit Nam bao gm: Ch tch, Ph Ch tch, Th k v cc thnh vin. Thnh vin y ban gim st ca Vit Nam hin hnh c th hin ti Ph lc s 1. 3. a ch lin h: y ban Gim st ca Vit Nam B Ti chnh Vit Nam 28 Trn Hng o, Qun Hon Kim, H Ni, Vit Nam in thoi: + 84 024 22202828 Fax: + 84 024 22208020 Website: HYPERLINK "http://www.mof.gov.vn" http://www.mof.gov.vn Email: HYPERLINK "mailto:uybangiamsataseancpa@mof.gov.vn" uybangiamsataseancpa@mof.gov.vn 4. Chc nng, nhim v ca y ban gim st ca Vit Nam 4.1. Trin khai v duy tr qu trnh trnh cc h s ng k ca cc ng vin ti Vit Nam iu kin c cng nhn l ASEAN CPA v c ghi tn vo ng b K ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN, y ban Gim st ca Vit Nam s tun th cc tiu ch v cc th tc theo quy nh ca Tha thun. 4.2. y ban gim st ca Vit Nam phi thc hin theo quy nh ca Tha thun m bo cc ng vin ca Vit Nam c ghi tn vo ng b K ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN: a) Tun th y cc yu cu ca Tha thun; b) Cung cp bng chng khi np h s ng k cng nhn l ASEAN CPA hoc h s gia hn v bng chng v vic tun th y chng trnh cp nht kin thc (CPD) c quy nh ti Quy ch ny. 4.3. y ban Gim st ca Vit Nam thu hi chc danh ASEAN CPA v hy b khi ng b ASEAN CPA khi cc ASEAN CPA: a) Vi phm cc quy nh ti Tha thun khi l K ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k nc s ti; hoc b) Khng tun th y chng trnh cp nht kin thc (CPD); hoc c) Vi phm nghim trng cc quy nh v chuyn mn v chun mc o c ngh nghip k ton, kim ton ca Vit Nam hoc nc s ti dn n vic hy ng k hoc nh ch hnh ngh hoc thu hi giy chng nhn/giy php. iu 8. Cp php c lm vic vi t cch k ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k (RFPA) 1. Mt ASEAN CPA n t mt nc thnh vin ASEAN tham gia Tha thun phi ng k vi B Ti chnh Vit Nam c lm vic vi t cch l K ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k ti Vit Nam. Sau khi c chp thun, K ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k khng c hnh ngh c lp m phi lm vic trong doanh nghip dch v k ton; doanh nghip kim ton; chi nhnh doanh nghip k ton, kim ton nc ngoi ti Vit Nam hoc cc doanh nghip, t chc khc c chp nhn RFPA; khng c k bo co kim ton, bo co v dch v m bo khc v cc dch v lin quan (dch v phi m bo) v cc dch v k ton i hi phi c Giy php hnh ngh tr khi ngi  c cp Giy php hnh ngh bi B Ti chnh Vit Nam theo quy nh ca Lut K ton hoc Lut Kim ton c lp. 2. B Ti chnh Vit Nam s gim st v nh gi hot ng thc tin chuyn mn ca K ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng k m bo tun th Tha thun. B Ti chnh Vit Nam c th ban hnh nhng quy nh m khng i ngc li hoc lm thay i bt c iu khon no ca Tha thun nhm mc tiu duy tr cc tiu chun cao v hnh ngh v o c trong l)nh vc k ton, kim ton. iu 9. C ch cng nhn 1. Cc yu cu c ng k cng nhn l k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN 1.1. ng vin p ng c tt c cc tiu chun sau y c th ng k cng nhn l ASEAN CPA: a) C chng ch kim ton vin Vit Nam hoc chng ch k ton vin Vit Nam; b) C thi gian cng tc thc t v k ton, kim ton, ti chnh t nht ba (3) nm trong giai on nm (5) nm lin tc k t khi c cp bng tt nghip i hc ti thi im np n ng k cng nhn l ASEAN CPA quy nh ti Khon 2 iu 9 ca Quy ch ny; c) Tun th v m bo chng trnh cp nht kin thc (CPD) quy nh ti Khon 3 iu 9 ca Quy ch ny; d) Khng vi phm nghim trng cc quy nh v chuyn mn v chun mc o c ngh nghip k ton, kim ton ca Vit Nam v quc t. 1.2. n ng k cng nhn l ASEAN CPA c lp theo mu quy nh ti Ph lc 3/ASEAN CPA ban hnh km theo Quy ch ny. 2. Yu cu v thi gian cng tc thc t 2.1. chng minh v thi gian thc t lm k ton, kim ton, ti chnh quy nh ti im b on 1.1 khon 1 iu 9 ng vin phi c Giy xc nhn thi gian cng tc thc t do ngi i din theo php lut hoc ngi c y quyn ca ngi i din theo php lut ca c quan, n v ni ng vin thc t lm vic k xc nhn (Ph lc 4/ASEAN CPA). 2.2. Trng hp cn lm r cc thng tin trong h s ng k cng nhn l ASEAN CPA, y ban gim st Vit Nam c quyn yu cu ng vin gii trnh hoc cung cp ti liu (s bo him x hi, ti liu khc) phc v cho vic kim tra, i chiu, xc minh qu trnh lm vic v cc thng tin khc trong h s ng k cng nhn l ASEAN CPA. 3. Yu cu v gi cp nht kin thc (CPD) 3.1. Mc tiu ca chng trnh cp nht kin thc l tng cng nhu cu hc tp lu di v cung cp nn tng kin thc qua k ton vin chuyn nghip c th duy tr v nng cao trnh chuyn mn trong vic thc hin cng vic. 3.2. Mi ng vin khi np h s ng k cng nhn l ASEAN CPA phi m bo cc quy nh hin hnh v yu cu gi cp nht kin thc nh p dng i vi ngi ng k hnh ngh k ton, ngi ng k hnh ngh kim ton ti Vit Nam. 3.3. Chm nht l ngy 31/8 hng nm, duy tr chc danh ASEAN CPA th mi ASEAN CPA phi m bo quy nh hin hnh v gi cp nht kin thc tng t nh p dng i vi k ton vin hnh ngh, kim ton vin hnh ngh ti Vit Nam v np bo co duy tr chc danh ASEAN CPA hng nm cho B Ti chnh theo mu quy nh ti Ph lc s 7/ASEAN CPA ban hnh km theo Quy ch ny. 3.4. Giy chng nhn chc danh ASEAN CPA s khng cn hiu lc nu mt trong cc quy nh sau y khng tha mn: a) ASEAN CPA khng m bo quy nh hin hnh v gi cp nht kin thc p dng i vi k ton vin hnh ngh, kim ton vin hnh ngh ti Vit Nam; hoc b) ASEAN CPA khng np bo co duy tr chc danh ASEAN CPA hng nm cho B Ti chnh theo mu quy nh ti Ph lc s 7/ASEAN CPA ban hnh km theo Quy ch ny theo quy nh ti im 3.3 khon 3 iu 9 Quy ch ny. 3.5. ng vin khi np h s c cng nhn l ASEAN CPA v ASEAN CPA khi np bo co duy tr chc danh ASEAN CPA hng nm phi cung cp bng chng v vic tun th cc quy nh v cp nht kin thc. 4. Yu cu v chuyn mn v o c ngh nghip 4.1. Tt c cc ng vin ng k cng nhn l ASEAN CPA v cc ASEAN CPA u phi tun th chun mc o c ngh nghip k ton, kim ton ca Vit Nam v quc t; tun th cc quy nh v o c, hnh vi do Vit Nam v cc nc khc ni ASEAN CPA hnh ngh lp ra v c hiu lc. 4.2. ASEAN CPA s phi chu trch nhim c nhn i vi cc hot ng trong qu trnh hnh ngh k ton, kim ton. Trong qu trnh hnh ngh k ton, kim ton, ng vin khng c vi phm nghim trng cc quy nh v chuyn mn v chun mc o c ngh nghip k ton, kim ton Vit Nam hoc nc khc. 5. Lu tr h s duy tr gim st 5.1. Nhm h tr qu trnh gim st, xc minh quy trnh hot ng hnh ngh ca cc nc thnh vin ASEAN v trao i thng tin, y ban gim st ca Vit Nam s lu mt b h s y sau khi ng vin tr thnh ASEAN CPA v c tn trong ng b K ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN. 5.2. y ban Gim st ca Vit Nam c th la chn cc ASEAN CPA c tn trong ng b K ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN kim tra vic: a) Tun th yu cu v cp nht kin thc; b) Tip tc p ng cc iu kin ca ASEAN CPA. iu 10. Quy trnh ng k 1. Hng dn np h s ng k cng nhn l ASEAN CPA 1.1. Gii thiu chung Phn ny hng dn c th cc ni dung theo quy nh ti im 4.2 v Ph lc II ca Tha thun khi ng vin np h s ng k cng nhn l ASEAN CPA hoc gia hn cng nhn l ASEAN CPA. 1.2. Quy trnh np h s a) H s ng k c lp theo hng dn quy nh ti Tha thun v mu ti Ph lc ca quy ch ny v np cho y ban gim st ca Vit Nam. b) y ban gim st ca Vit Nam thay mt y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN tin hnh tip nhn h s v thc hin quy trnh ng k theo quy nh ca Tha thun. c) ng vin s c thng bo bng vn bn v kt qu chp thun ca y ban iu phi k ton vin chuyn ngh  ( , . 0 2 F H  L N ۶ʒqaM9M&h,h1I6CJOJQJ]^JaJ&h,hO6CJOJQJ]^JaJh,h1I5OJQJ\^J h,hOCJOJQJ^JaJh,hO5OJQJ\^Jh,hNir5OJQJ\^J&h,hNir6CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ h,hNirCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ&h,h&&5CJOJQJ\^JaJ*. $x$Ifa$gd{V_kd$$Ifl0 ," t644 lapyt{V$x$Ifa$gd{V. 0 2 H < Z p NxgdN+ $xa$gdrxgdr_kdg$$Ifl0 ," t644 lapyt{V  X Z : < B H H J Z n p x ذذذذؠ|h&h,hN+5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJh,hO5OJQJ\^Jh,hC5OJQJ\^J&h,hC6CJOJQJ]^JaJ&h,h0 6CJOJQJ]^JaJ&h,hO6CJOJQJ]^JaJ&h,h1I6CJOJQJ]^JaJ$ LNV^${jYjDjD(h,h%CJOJQJ^JaJmH sH h,h,CJOJQJ^JaJ h,hBCJOJQJ^JaJ h,hTCJOJQJ^JaJ,h,hT56CJOJQJ\]^JaJ h,hTCJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ&h,hN+5CJOJQJ\^JaJ#h,hN+CJOJQJ\^JaJB>4uk`u x`gd $xa$gdr $xa$gd%xgdr_kd$$Ifl0,"LL t644 lapyt{V$x$Ifa$gd{V x$Ifgd{V zײygS?S?S?S-#h,hOCJOJQJ\^JaJ&h,h86CJOJQJ]^JaJ&h,hO6CJOJQJ]^JaJ#h,h8CJOJQJ\^JaJ*h,h%5OJQJ\^JaJmH sH "h,h%5OJQJ\^JaJ h,h8CJOJQJ^JaJ h,hTCJOJQJ^JaJ&h,hB5CJOJQJ\^JaJ&h,hT5CJOJQJ\^JaJ(h,hTCJOJQJ^JaJmH sH @BJVX(4~xgVgEgEg4g h,h%h'CJOJQJ^JaJ h,h -CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ&h,h -5CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJh,hO5OJQJ\^Jh,h%5OJQJ\^J.h,hO5CJOJQJ\^JaJmH sH &h,h5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ~BD8:"$0246xz|޼޼޼޼ާxc)h,h2B*CJOJQJ^JaJph2jh,h2B*CJOJQJU^JaJph)h,h&&B*CJOJQJ^JaJph)h,hOB*CJOJQJ^JaJph h,h2CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,h0CJOJQJ^JaJ4, 2!"#n%P))+/013x3~4 7476889V<=?@FBFD $xa$gd&xgdr\ ^ p 2!V!ɵɠr^J6J% h,hOCJOJQJ^JaJ&h,h25CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ1h,hB*CJOJQJ^JaJmH phsH )h,hOB*CJOJQJ^JaJph)h,h2B*CJOJQJ^JaJph'h,h20J>*CJOJQJ^JaJ2jh,h2B*CJOJQJU^JaJph8j'h,h8B*CJOJQJU^JaJph V!X!""""#"#$#>$@$$$%%r%t%%%%%j&l&x&z&&&''$'&'Z'\'x'z''ʶޑހޑooހZހހހ(h,h CJOJQJ^JaJmH sH h,h;CJOJQJ^JaJ h,h_XCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ&h,h25CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,h2CJOJQJ^JaJ#''''"($(((P)X)b)d))))))~** +^+`+޼ިo^M8(h,h CJOJQJ^JaJmH sH h,h CJOJQJ^JaJ h,ha(CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ&h,h#5CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ h,hwmwCJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJ`+++++++++, ,,,,.N.^.`.h.j........... ////J0L0Z0\0j0l00000l1n1|1111222233"3(3t3﨔&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ h,h"jCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,ha(CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ9t3v3x3|3~333<4>4B4N444444444455p5|566B6D6V6b6d6l6 7Ƕnn]nn] h,h,CJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJ h,h"jCJOJQJ^JaJ(h,h'CCJOJQJ^JaJmH sH h,h'CCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,h"j5CJOJQJ\^JaJ 7,7.727474868>8f8j888888r9t9999999::::::شؐ|kZkIkIkZkIkIkIkI h,h/+ CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ&h,hZ5CJOJQJ\^JaJ&h,h($5CJOJQJ\^JaJh,hO5OJQJ\^Jh,h&5OJQJ\^J&h,h"j5CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ::;;;;;X;x;;;;<<Z<\<<<F=H=L=N=r=t=====T>^>>>??$?0?@r^r&h,h#5CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ h,h.CJOJQJ^JaJ h,hCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,h/+ CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ$@@@@@@@@AApArAAAB BJBLBBBBBCCCCDDD&D(D*DxgRx(h,hR_CJOJQJ^JaJmH sH h,hR_CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,hFiCJOJQJ^JaJ h,h+CJOJQJ^JaJ h,htaCJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ*DBDJDLDnDzDDDDD~EEEEEEEEFF,F޼ޫޫޖgJg6'h,hO0J>*CJOJQJ^JaJ8jyh,h8B*CJOJQJU^JaJph2jh,hOB*CJOJQJU^JaJph)h,hR_B*CJOJQJ^JaJph)h,hOB*CJOJQJ^JaJph h,hR_CJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,hmCJOJQJ^JaJFDnDDD:EvEE0FF^GIF@FFFFFFFF$G0G2GfGhGGcOр:)h,h#B*CJOJQJ^JaJph'h,hO0J>*CJOJQJ^JaJ8j1h,h8B*CJOJQJU^JaJph)h,hOB*CJOJQJ^JaJph2jh,hOB*CJOJQJU^JaJph h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ)h,hOB*CJOJQJ^JaJph2jh,hOB*CJOJQJU^JaJphGGHH H(HHHIIIIIJJ@KBKKKPLRLLLLL&M(M4MJMLMNNNNNNO&OvOxOOOBPDPPPPP޼ޫޫޫޚމޫމޫމޫޫމމމމ h,hf8CJOJQJ^JaJ h,hjCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ/PPPPP.Q6QJQLQQQRRRSSSSLTNTTTWWX XTXVXNZɸɤ|kZZZZZIIk h,hafCJOJQJ^JaJ h,h#NCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ&h,h#N5CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ h,hf8CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ(h,htCJOJQJ^JaJmH sH h,htCJOJQJ^JaJNZPZbZjZlZvZZZZZf[n[[[[P\R\T\ ]]x]z]]]]]__r_|_______F`P`V`^```(a,aa޼ިރރރrrރރރr h,h[CCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ h,h?CJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,h\dCJOJQJ^JaJ,aa bFbbbbbccccccDeFeteeeeJfVffftgvgggHhJhhhhhii*j.jrjtj2k4k@kBkdkfk޼޼޼ޫޚޅޫޫ޼޼ޫޫޫޫޫ(h,h3CJOJQJ^JaJmH sH h,h#CJOJQJ^JaJ h,h[CCJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,hmCJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ-bbeDhhjj>l8opTqstt4wyy8|^}}~L~~~X,xgdrfknkpkkkkk l lllFlHlllmZm\mmmnnnnnoo@oBo p"pBpDphpppXqZqɸɸɸɸɧɸɖpɸɧɧ_ɖɧ h,hRCJOJQJ^JaJ h,hmCJOJQJ^JaJ(h,h%CJOJQJ^JaJmH sH h,h%CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,h[CCJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ(h,htCJOJQJ^JaJmH sH h,htCJOJQJ^JaJ%Zqqq*rVr^rbrdrrrrrrr s ssttt>t@tttttuuww,w.wwww0x4xPx^xbxtxxxhyjyyyyyyyzzzzZ{\{{{@|B|N|b}d}}}}}~޸ͧޖޅޅt h,h,CJOJQJ^JaJ h,hTBCJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJ h,hxTICJOJQJ^JaJ(h,hxTICJOJQJ^JaJmH sH h,hOjCJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ%~~L~P~R~~~V^n`bnpFHhj "$&ǶǶǥǔǶǃǶǃǃǃǶrrǥǶa h,hKMCJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJ h,hTBCJOJQJ^JaJ h,hmCJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ!02 "$XbhpBD<>d޺ީޔ޺ީ޺޺ީ޺ރ޺޺޺r h,haCJOJQJ^JaJ h,hlCJOJQJ^JaJ(h,h,CJOJQJ^JaJmH sH h,hCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJU h,h,CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,h*BNCJOJQJ^JaJ(ip tiu chun ASEAN. d) Giy chng nhn ASEAN CPA s c ACPACC cp cho ng vin c y v m bo tiu chun, iu kin theo quy nh. e) tip tc c cng nhn chc danh ASEAN CPA, ng vin phi lun p ng iu kin ca ASEAN CPA, bao gm c iu kin v cp nht kin thc quy nh ti khon 3 iu 9 ca Quy ch ny. 1.3. H s ng k cng nhn l ASEAN CPA gm: a) n ng k cng nhn l k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN; b) Bn sao chng ch kim ton vin Vit Nam hoc bn sao chng ch k ton vin Vit Nam; c) Giy xc nhn thi gian cng tc thc t v k ton, kim ton, ti chnh; d) Ti liu chng minh gi cp nht kin thc; e) 2 nh mu c 3x4cm c chp trn nn trng trong thi hn khng qu su (06) thng tnh n ngy np h s ng k cng nhn l ASEAN CPA. 2. nh gi v chuyn mn: y ban Gim st ca Vit Nam thay mt y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN thc hin quy trnh ng k theo quy nh ca Tha thun v vic nh gi kinh nghim thc t lm k ton, kim ton, ti chnh ca ng vin. y ban Gim st ca Vit Nam phi m bo rng cc ti liu c lin quan n vic nh gi ng vin tr thnh ASEAN CPA c cung cp khi c yu cu ca y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN. 3. Ph ng k ln u, ph duy tr hng nm i vi nhng ng vin c y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN chp thun cp Giy chng nhn ASEAN CPA hoc gia hn giy chng nhn ASEAN CPA th phi np ph ng k ln u hoc ph duy tr hng nm (ph gia hn) (nu c) khi c thng bo t y ban gim st ca Vit Nam. PH LC S 1/ASEAN CPA CC THNH VIN Y BAN GIM ST CA VIT NAM (Km theo Quyt nh s 1529/Q-BTC ngy 09/8/2021 ca B Ti chnh) S TTThnh phnChc vC quan cng tc1i din Lnh o Cc qun l, gim st k ton, kim tonCh tchB Ti chnh Vit Nam2i din Lnh o Phng - Cc qun l, gim st k ton, kim tonPh ch tchB Ti chnh Vit Nam3i din ca Cc qun l, gim st k ton, kim tonTh kB Ti chnh Vit Nam4i din ca V Hp tc quc tThnh vinB Ti chnh Vit Nam5i din ca Cc qun l, gim st k ton, kim tonThnh vinB Ti chnh Vit Nam6i din ca V Php chThnh vinB Ti chnh Vit Nam7i din ca VACPAThnh vinHi kim ton vin hnh ngh Vit Nam8i din ca VAAThnh vinHi k ton v kim ton Vit Nam9i din ca Cc qun l, gim st k ton, kim tonThnh vinB Ti chnh Vit Nama ch lin lc: y ban Gim st ca Vit Nam B Ti chnh Vit Nam 28 Trn Hng o, qun Hon Kim, H Ni, Vit Nam in thoi: + 84 024 22202828 Fax: + 84 024 22208020 Website: HYPERLINK "http://www.mof.gov.vn" http://www.mof.gov.vn Email: uybangiamsataseancpa@mof.gov.vn PH LC S 2/ASEAN CPA TRNH T X L H S (Km theo Quyt nh s 1529/Q-BTC ngy 09/8/2021 ca B Ti chnh) 1. Mc tiu Trnh t ny quy nh cc ni dung c y ban Gim st Vit Nam thc hin theo quy nh ca Tha thun trong vic xem xt h s ng k ca cc ng vin trnh y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN cng nhn l ASEAN CPA. 2. Phm vi p dng p dng cho qu trnh ng k v xem xt h s ca cc ng vin ng k c cng nhn l ASEAN CPA. 3. Ti liu tham kho Tha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEAN. 4. Trch nhim Trch nhim thc hin, m bo duy tr cc ni dung ny thuc v y ban Gim st ca Vit Nam, cc thnh vin thuc y ban Gim st ca Vit Nam v y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN. 5. S cp chng nhn ASEAN CPA (Flow Chart) Chi titChu trch nhim(1)Kim tra h s Nhn h s v kim tra cc giy t t ng vin da vo cc tiu chun v th tc hng dn tr thnh ASEAN CPA v m bo rng h s c hon chnh, y : (i) n ng k cng nhn l ASEAN CPA; (ii) Bn sao chng ch kim ton vin Vit Nam hoc bn sao chng ch k ton vin Vit Nam; (iii) Giy xc nhn thi gian cng tc thc t v k ton, kim ton, ti chnh; (iv) Ti liu chng minh gi cp nht kin thc; (v) 2 nh mu c 3x4cm. Nu h s khng y , chuyn sang bc (2). Nu h s y , chuyn sang bc (3).CB(2)H s cha y i) Thng bo cho ng vin v vic h s cha y (ii) B sung ti liu hon thin h s, chuyn sang bc (3)CB(3)y ban Gim st (MC) ca Vit Nam xem xt h s (i) Cn b tip nhn chuyn h s ng k cho MC. (ii) MC xem xt h s ca ng vin theo quy nh ca Tha thun.CB MC ca Vit Nam(4)Xem xt thng tin v chuyn mn MC ca Vit Nam tin hnh xem xt thng tin ca ng vin v chuyn mnMC ca Vit Nam(5)Lp danh sch ng vin MC Vit Nam lp danh sch ng vin.MC ca Vit Nam(6)MC ca Vit Nam trnh cho y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN MC ca Vit Nam trnh danh sch cho y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN xem xt v ph duytMC ca Vit Nam(7)y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN chp thun y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN ph chun, chp thunASEAN CPACC(8)Cp giy chng nhn Cp giy chng nhn ASEAN CPA cho ng vin iu kin. ng vin phi np ph y theo thng bo ca MC ca Vit Nam (nu c)ACPACC(9)Thng bo cho ng vin Trn c s kt qu nhn c t y ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEAN, MC Vit Nam c y quyn thng bo ti ng vin v vic ng vin c cp/khng c cp Giy chng nhn ASEAN CPAACPACC/MC ca Vit Nam PH LC S 3/ASEAN CPA N NG K CNG NHN L K TON VIN CHUYN NGHIP TIU CHUN ASEAN PHN 1 (Km theo Quyt nh s 1529/Q-BTC ngy 09/8/2021 ca B Ti chnh) Tn ca ng vin (nh trong h chiu) (in hoa): Ngy, thng, nm sinh: Tn nc xut x: S chng ch k ton vin hoc chng ch kim ton vin Vit Nam: & & .. Ngy cp NG B K TON VIN CHUYN NGHIP TIU CHUN ASEAN (ACPAR) Tun th cc tiu chun tr thnh ASEAN CPATch du (x) nu cC chng ch k ton vin hoc chng ch kim ton vin Vit NamC thi gian cng tc thc t v k ton, kim ton, ti chnh t nht ba (3) nm trong giai on nm (5) nm lin tc k t khi c cp bng tt nghip i hc ti thi im np n ng k cng nhn l ASEAN CPA;Tun th v m bo chng trnh cp nht kin thc (CPD) quy nh ti khon 3 iu 9 ca Quy ch nh gi ASEAN CPA.Khng vi phm nghim trng cc quy nh v chuyn mn v chun mc o c ngh nghip k ton, kim ton ca Vit Nam v quc t.Ngy: & & & & & & & & & & & & & & & . Ch k ca ng vin:& & & & & & & & & Ch dng cho nhn vin ca y ban gim st y ban gim st: & & & & & & & & & & & & & & & & Ngy hp: & & & & & & & & & & & & . Kt qu: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Ngy ph duyt: & & & & & & & & & . S chng nhn ASEAN CPA: & & & & & & & & & & .. L ph ng k: & & & & & & & & & & N NG K CNG NHN L K TON VIN CHUYN NGHIP TIU CHUN ASEAN PHN 2 (Km theo Quyt nh s 1529/Q-BTC ngy 09/8/2021 ca B Ti chnh) nh mu 3x4cm nn trng1. H v tn (in hoa): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 2. Nam/N: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 3. Ngy, thng, nm sinh: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 4. Quc tch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .5. Giy CMND/Cn cc/H chiu s: & & & & & & . cp ngy: & & & .. Ni cp: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 6. ng k h khu thng tr ti: & & & & & & & & & & & & & & & & & (ghi chi tit s nh, khi/thn/xm, phng/x; qun/huyn, tnh/thnh ph) 7. Ni hin nay: 8. S in thoi lin h: 9. E.mail: 10. Trnh chuyn mn: Tt nghip:i hc: & & & & & & & & & & chuyn ngnh: & & & & . Nm: & & & & & & i hc: & & & & & & & & & & chuyn ngnh: & & & & . Nm: & & & & & & Hc v (k khai hc v cao nht): Hc hm: 11. S Chng ch kim ton vin hoc k ton vin Vit Nam: & & & & . ngy cp: 12. n v ang cng tc: Chc v: 13. a ch n v cng tc: 14. Qu trnh lm vic (K khai lin tc qu trnh lm vic k t thi im tt nghip i hc cho n thi im np h s ng k): Qu trnh lm vic t & .. n & .. (thng/nm)Chc danh, v tr m nhimTn n v cng tc15. Thi gian thc t lm k ton, kim ton, ti chnh ca ng vin (km theo ti liu chng minh nu c yu cu): T thng/nm n thng/nmTn c quan, n v cng tcV tr m nhim/chc danhS thng thc t lm k ton, kim ton, ti chnh (ton thi gian)Tng cngxxxTi c & & .. thng kinh nghim lm k ton, kim ton, ti chnh (k t khi tt nghip i hc n thi im np h s ng k). 16. S gi cp nht kin thc theo quy nh (km theo ti liu chng minh v s gi cp nht kin thc). Gch cho nu ng vin khng phi thc hin cp nht kin thc theo quy nh. STTTn chuyn /mn CNKTThi gian CNKTS gi CNKTC s CNKTGhi chTng cngxxxx17. Cc hnh thc b x l k lut, vi phm cc quy nh v chuyn mn v chun mc o c ngh nghip k ton, kim ton ca Vit Nam v quc t (ghi r hnh thc b x l k lut, s Quyt nh k lut, c quan ra Quyt nh x l k lut, thi gian b k lut, nu khng c th ghi KHNG) 18. ngh xem xt, nh gi v cng nhn chc danh ASEAN CPA cho ti. Ti xin cam kt: (Tch X vo ph hp) Ni dungCKhngC chng ch k ton vin Vit Nam hoc chng ch kim ton vin Vit NamC thi gian cng tc thc t v k ton, kim ton, ti chnh t nht ba (3) nm trong giai on nm (5) nm lin tc k t khi c cp bng tt nghip i hc ti thi im np n ng k cng nhn l ASEAN CPATun th v m bo chng trnh cp nht kin thc (CPD) theo quy nh ti khon 3 iu 9 ca Quy ch nh gi ASEAN CPA.Khng vi phm nghim trng cc quy nh v chuyn mn v chun mc o c ngh nghip k ton, kim ton ca Vit Nam v quc t.19. H s ng k bao gm: % Bn sao chng ch kim ton vin Vit Nam hoc bn sao chng ch k ton vin Vit Nam % Giy xc nhn thi gian thc t lm k ton, kim ton, ti chnh % Ti liu chng minh gi cp nht kin thc % 2 nh mu c 3x4cm c chp trn nn trng trong thi hn khng qu su (06) thng tnh n ngy np h s ng k tr thnh ASEAN CPA % Cc h s khc (v d bn sao s bo him x hi,...). 20. Ti xin xc nhn rng tt c cc ni dung c k khai trn v cc ti liu km theo n ny l hon ton chnh xc. Ti xin chu trch nhim trc php lut v tnh chnh xc, trung thc ca nhng ni dung k khai trn y v cc ti liu trong h s gi km theo n ny. Ngy & thng & . nm & . Ngi lm n (K, ghi r h tn) PH LC S 4/ASEAN CPA GIY XC NHN V THI GIAN THC T LM K TON, KIM TON, TI CHNH (Km theo Quyt nh s 1529/Q-BTC ngy 09/8/2021 ca B Ti chnh) Knh gi: (Tn c quan, n v ni ng vin cng tc) 1. H v tn (ch in hoa): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..; Nam/N : ... 2. Nm sinh: 3. Giy CMND/Cn cc/H chiu s:& & & & & . cp ngy: & /& ./& . ti: 4. ng k h khu thng tr ti: 5. Ni hin nay: ngh c quan, n v & & & & & & & & & & & & & & & & & xc nhn qu trnh thc t lm k ton, kim ton, ti chnh ti c quan, n v nh sau: S TTT thng & /& n thng & /& Tn c quan, n v cng tcV tr m nhim/ chc danhS thng thc t lm k ton, kim ton, ti chnh ton thi gianTng cngTi cam kt chu trch nhim trc php lut v tnh chnh xc, trung thc ca nhng ni dung k khai trn y. Xc nhn ca ngi i din theo php lut ca c quan, n v (H v tn, ch k, ng du)& , ngy... thng... nm ... Ngi ngh (H v tn, ch k)Ghi ch: - Mi c quan, n v ch c thm quyn xc nhn thng tin ca c nhn trong thi gian lm vic ti c quan, n v . - Ngi k xc nhn phi l ngi i din theo php lut (hoc ngi c y quyn) ca c quan, n v ni ng vin lm vic. PH LC S 5/ASEAN CPA BO CO NH GI (Km theo Quyt nh s 1529/Q-BTC ngy 09/8/2021 ca B Ti chnh) Ngy xem xt, nh gi: Tn ng vin: Ngy, thng, nm sinh ca ng vin: NI DUNG 1. V bng cp chuyn mn: 2. V cp nht kin thc: 3. V kinh nghim thc t v k ton, kim ton, ti chnh 4. Ni dung khc (nu c) 5. Nhn xt ca ngi nh gi: % T YU CU % KHNG T YU CU (i) Nu ng vin khng t yu cu, im no ca ng vin khng t yu cu: Lm r l do ng vin khng t yu cu: NGI NH GI: Ch k: & & & & & & & & & Ch k: & & & & & & & & & Ch k: & & & & & & & & & Ghi r h tn: & & & & & & ..Ghi r h tn: & & & & & & ..Ghi r h tn: & & & & & & .. PH LC S 6/ASEAN CPA BO CO NH GI THNG TIN CA Y BAN GIM ST VIT NAM V VIC NG K L ASEAN CPA (Km theo Quyt nh s 1529/Q-BTC ngy 09/8/2021 ca B Ti chnh) 1. H v tn ngi ng k (ch in hoa): 2. Ngy, thng, nm sinh: & & & & & & & & & & & . Nam/N: 3. Giy CMND/Cn cc/H chiu s: & & & ..& & & cp ngy: & /& /& ti: 4. Quc tch: 5. Chng ch k ton vin Vit Nam /Chng ch kim ton vin Vit Nam: S& & & & & & & .; Ngy cp & & & & & & & & 6. Cc tiu chun tr thnh ASEAN CPA: Ni dungC Tch (x)Khng Tch (x)a) C chng ch kim ton vin Vit Nam hoc c chng ch k ton vin Vit Nam;b) C thi gian cng tc thc t v k ton, kim ton, ti chnh t nht ba (3) nm trong giai on nm (5) nm lin tc k t khi tt nghip i hc ti thi im np n ng k cng nhn l ASEAN CPA;c) Tun th chng trnh cp nht kin thc (CPD) quy nh ti khon 3 iu 9 ca Quy ch nh gi ASEAN CPA;d) ng vin xc nhn v vic khng vi phm nghim trng cc quy nh v chuyn mn v chun mc o c ngh nghip k ton, kim ton ca Vit Nam v quc t. y ban gim st ca Vit NamTnCh kNgy, thng, nm PH LC S 7/ASEAN CPA BO CO DUY TR CHC DANH K TON VIN CHUYN NGHIP TIU CHUN ASEAN HNG NM (Km theo Quyt nh s 1529/Q-BTC ngy 09/8/2021 ca B Ti chnh) 1. Tn ti l: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..; Nam/N 2. Nm sinh: & & & & & & & & & & & & & & & & & .; Qu qun/ Quc tch 3. Chng ch Kim ton vin/K ton vin s: & & & & & & & & & .. cp ngy & /& ./& & & .. 4. Giy chng nhn ASEAN CPA s: & & & & & & & cp ngy & ./& ./& .., 5. S gi cp nht kin thc trong khong thi gian 12 thng k t ngy & & & . n ngy & & & & (km theo ti liu chng minh v s gi cp nht kin thc): STTTn chuyn /mn CNKTThi gian CNKTS gi CNKTC s CNKTGhi chTng cngxxxx6. Tnh hnh chp hnh cc quy nh v chuyn mn v chun mc o c ngh nghip k ton, kim ton ca Vit Nam v quc t. % Khng vi phm % C vi phm (K khai c th tng ln vi phm) Ti cam kt chu trch nhim trc php lut v tnh chnh xc, trung thc ca nhng ni dung k khai trn y v cc ti liu gi km theo Bo co ny. Ngy & thng & nm & Ngi bo co (K, ghi r h tn) PH LC S 8/ASEAN CPA DANH MC CC THUT NG VIT TT (Km theo Quyt nh s 1529/Q-BTC ngy 09/8/2021 ca B Ti chnh) ASEAN CPAK ton vin chuyn nghip tiu chun ASEANACPARng b K ton vin chuyn nghip tiu chun ASEANACPACCy ban iu phi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEANCPDChng trnh cp nht kin thcCBCn b th l h sMCy ban Gim stMC ca Vit Namy ban Gim st ca Vit Nam thc hin Tha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEANTha thunTha thun tha nhn ln nhau v dch v k ton, kim ton trong ASEANPRAC quan nh nc c thm quyn qun l ngh nghipRFPAK ton vin chuyn nghip nc ngoi c ng kQuy chQuy ch nh gi k ton vin chuyn nghip tiu chun ASEANVACPAHi kim ton vin hnh ngh Vit NamVAAHi k ton v kim ton Vit Nam >8Vn"| <$x$Ifa$gdr $xa$gdrxgdrdfVZ\jl|~JLnz&( ɸڧڧږڧڧږڅڸڧږڅڅp(h,hOCJOJQJ^JaJmH sH h,hdCJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hlCJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ(h,haCJOJQJ^JaJmH sH $^bd<LN\j&8Z\˺mYHH h,hOjCJOJQJ^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,he5CJOJQJ\^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ&h,he6CJOJQJ]^JaJ&h,hO6CJOJQJ]^JaJ h,heCJOJQJ^JaJh,hO5OJQJ\^Jh,he5OJQJ\^J(h,h.CJOJQJ^JaJmH sH <>B2$$x$Ifa$gdrkdM$$If\r#. (06` ap(yt.B$x$Ifa$gdr x$Ifgdr2$$x$Ifa$gdrkd^$$If\r#. (06` ap(yt.$x$Ifa$gdr x$Ifgdr2$$x$Ifa$gdrkdo$$If\r#. (06` ap(yt.:Ht$x$Ifa$gdr x$Ifgdrtvz2$$x$Ifa$gdrkd$$If\r#. (06` ap(yt.z$x$Ifa$gdr x$Ifgdr2$$x$Ifa$gdrkd$$If\r#. (06` ap(yt.\Zlxz BN$&0ZʶʶʥnY)h,hOB*CJOJQJ^JaJph h,h&&CJOJQJ^JaJ(h,h.CJOJQJ^JaJmH sH h,h@MYCJOJQJ^JaJ h,h/QiCJOJQJ^JaJ&h,he5CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ h,heCJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJn$x$Ifa$gdr x$Ifgdr2$$x$Ifa$gdrkd $$If\r#. (06` ap(yt.*$x$Ifa$gdr x$Ifgdr*,02$$x$Ifa$gdrkd $$If\r#. (06` ap(yt.0Vl$x$Ifa$gdr x$Ifgdr2$$x$Ifa$gdrkd $$If\r#. (06` ap(yt.:$x$Ifa$gdr x$Ifgdr:<@2$$x$Ifa$gdrkd $$If\r#. (06` ap(yt.@$x$Ifa$gdr x$IfgdrNz2+++xgdrkd $$If\r#. (06` ap(yt.zJ$&T 0,$x$Ifa$gdr $xa$gdrxgdrZ\^&T~лЊлyhWyhGy3&h,hO6CJOJQJ]^JaJh,h@MY5OJQJ\^J h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,h@MYCJOJQJ^JaJ'h,hO0J>*CJOJQJ^JaJ8jh,h8B*CJOJQJU^JaJph)h,hOB*CJOJQJ^JaJph2jh,hOB*CJOJQJU^JaJph)h,h&&B*CJOJQJ^JaJph BDp|$dzwfUD/f(h,h.CJOJQJ^JaJmH sH h,h.CJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJ h,h@MYCJOJQJ^JaJ&h,h@MY5CJOJQJ\^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ&h,h&&5CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ&h,hO6CJOJQJ]^JaJ&h,h@MY6CJOJQJ]^JaJ$&`lnv 0,^j "޸ޤޤޤnޤY)jh,h8CJOJQJU^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,hECJOJQJ^JaJ&h,h&&5CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ(h,h,CJOJQJ^JaJmH sH h,h#CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,h@MYCJOJQJ^JaJ"Bjl\^bd.0nv&(hj۶ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hNCJOJQJ^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ h,hK/CJOJQJ^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ&h,hK/5CJOJQJ\^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ)$BPB7777 x$Ifgdr$x$Ifa$gdrkd$$IfFnr# 06  ` apytN0nt$x$Ifa$gdr x$Ifgdrtv~ PB777B x$Ifgdr$x$Ifa$gdrkdp$$IfFnr# 06  ` apytN^PB777B x$Ifgdr$x$Ifa$gdrkd]$$IfFnr# 06  ` apytN@BfhxzPXZ6Vԯԯ|ԯ|hThԯ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ&h,hw5CJOJQJ\^JaJ h,hwCJOJQJ^JaJ h,hK/CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ&h,h#5CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ.h,hN5CJOJQJ\^JaJmH sH PB77 x$IfgdrkdJ$$IfFnr# 06  ` apytN$x$Ifa$gdr6~PB77B x$Ifgdr$x$Ifa$gdrkd7$$IfFnr# 06  ` apytNVHhPB77B x$Ifgdr$x$Ifa$gdrkd$$$IfFnr# 06  ` apytN02jpr~NV`bd޸ޤ|hWސWB(h,hNCJOJQJ^JaJmH sH h,h,CJOJQJ^JaJ&h,h,5CJOJQJ\^JaJ&h,h#5CJOJQJ\^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ&h,hw5CJOJQJ\^JaJ h,hwCJOJQJ^JaJ(h,h,CJOJQJ^JaJmH sH h,hOCJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJhjrPB77B x$Ifgdr$x$Ifa$gdrkd$$IfFnr# 06  ` apytNPB77B x$Ifgdr$x$Ifa$gdrkd$$IfFnr# 06  ` apytNdl<J|~:<jl>@޹ިޗqqaQ?#h,hCJOJQJ\^JaJh,h&&5OJQJ\^Jh,hi5OJQJ\^J h,hiCJOJQJ^JaJ(h,htCJOJQJ^JaJmH sH h,htCJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ&h,hO5CJOJQJ\^JaJ h,hwCJOJQJ^JaJ h,hOCJOJQJ^JaJ h,hNCJOJQJ^JaJ<PB77B x$Ifgdr$x$Ifa$gdrkd$$IfFnr# 06  ` apytN@bPI??4 X xgdr $xa$gdrxgdrkdؼ$$IfFnr# 06  ` apytN` :X\ïÞxcO;O;&h,h&&5CJOJQJ\^JaJ&h,hi5CJOJQJ\^JaJ(h,h&&CJOJQJ^JaJmH sH (h,hNCJOJQJ^JaJmH sH h,hiCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ&h,hi6CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ#h,hNCJOJQJ\^JaJ+h,hNCJOJQJ\^JaJmH sH <KkdŽ$$If0Er# 06` apytN$x$Ifa$gdr $xa$gdr X xgdrFHJUkd$$If0Er# 06` apytN$x$Ifa$gdr x$Ifgdr &2$N`b *"ln͸pZp+h,hACJOJQJ\^JaJmH sH #h,hAO6CJOJQJ\^JaJ h,hv>/CJOJQJ^JaJ&h,hC|5CJOJQJ\^JaJ h,hC|CJOJQJ^JaJ(h,hACJOJQJ^JaJmH sH h,hACJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJncU$x$Ifa$gdr x$Ifgdrkdc$$If0Er# 06` apytNncU$x$Ifa$gdr x$Ifgdrkd2$$If0Er# 06` apytN&b, nddYYYY x$Ifgd{V $xa$gdrkd$$If0Er# 06` apytN "Dt$}rrrr x$Ifgd{V$x$Ifa$gd{V $xa$gdrjkd$$Iflt# t064ap yt{VBD &*,Z\fhPTVD&.0:<rtﶢ۶۶۶yyyyhhhhhh h,h-CCJOJQJ^JaJ h,hCJOJQJ^JaJ.h,h56CJOJQJ]^JaJmH sH &h,h,6CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ&h,hAO66CJOJQJ]^JaJ h,hAO6CJOJQJ^JaJ(R >[kd$$Ifl0o#DD t64apyt{V x$Ifgd{V[kd[$$Ifl0o#DD t64apyt{V VnB_kdk$$Ifl0," t644 lapyt{V x$Ifgd{V X xgdrxgdr BD>v0h$x$Ifa$gdrxgdr X xgdr_kd$$Ifl0," t644 lapyt{V t "X` ʶʶʢʶʶtttYt4h,h556CJOJQJ\]^JaJmH sH ,h,h-C56CJOJQJ\]^JaJ,h,h&&56CJOJQJ\]^JaJ&h,h,6CJOJQJ]^JaJ&h,h-C6CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ h,h-CCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJPBBB$x$Ifa$gdrkd9$$IfF r#h[ 06  ` apyt5PBBB$x$Ifa$gdrkd,$$IfF r#h[ 06  ` apyt54PI;;;;$x$Ifa$gdrxgdrkd$$IfF r#h[ 06  ` apyt5 . RT^l^r޳tcOO&h,hP6CJOJQJ]^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,hPCJOJQJ^JaJ,h,hOj56CJOJQJ\]^JaJ,h,h~56CJOJQJ\]^JaJ,h,h&&56CJOJQJ\]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,h~CJOJQJ^JaJ2$$$$x$Ifa$gdrkd$$If\E8r#P (06` ap(yt5$kd)$$If\E8r#P (06` ap(yt5$x$Ifa$gdr$kd@$$If\E8r#P (06` ap(yt5$x$Ifa$gdr$kdW$$If\E8r#P (06` ap(yt5$x$Ifa$gdr$x$Ifa$gdrr2++xgdrkdn$$If\E8r#P (06` ap(yt5rz  "$&(*,FfFfSFf$x$Ifa$gdrrFHJLNPRTVX  4 @ vbvbvbvbvbv&h,hP6CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ(h,h5CJOJQJ^JaJmH sH h,h5CJOJQJ^JaJ h,hPCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ,h,hP56CJOJQJ\]^JaJ,h,h&&56CJOJQJ\]^JaJ ,.02FJNRVX  @   X xgdrxgdrFfFf1$x$Ifa$gdr@ ` b | ~       , 8    BDZ^dzۢۢۑۀoۑۑۑ^ۢMM h,h?CJOJQJ^JaJ h,h7vCJOJQJ^JaJ h,h'CJOJQJ^JaJ h,hHCJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,h+CJOJQJ^JaJ&h,hP6CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ&h,h&&5CJOJQJ\^JaJ J L N PE77$x$Ifa$gdr x$Ifgdrkd$$IfF<r#[R 06  ` apyt5N P  PE77$x$Ifa$gdr x$Ifgdrkd$$IfF<r#[R 06  ` apyt5   PE77$x$Ifa$gdr x$Ifgdrkd$$IfF<r#[R 06  ` apyt5 PE77$x$Ifa$gdr x$Ifgdrkd$$IfF<r#[R 06  ` apyt5 B|\PIIIIIIIxgdrkd|$$IfF<r#[R 06  ` apyt5^|~4>@FHr^^^&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ#h,hqPxCJOJQJ\^JaJh,hqPx5OJQJ\^J&h,hqPx5CJOJQJ\^JaJ&h,hqPx6CJOJQJ]^JaJ h,hqPxCJOJQJ^JaJ h,h=CJOJQJ^JaJ h,h?CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ4H@^,uuujjjj X xgdr $xa$gdr_kdo$$Ifl0,"LL t644 lapyt{V$x$Ifa$gd{V x$Ifgd{Vxgdr FHZ"Z\(*:<RT`d|ŴţţţţţţţţţţţţŎŎyţa.h,hCkO5CJOJQJ\^JaJmH sH (h,h&&CJOJQJ^JaJmH sH (h,h5CJOJQJ^JaJmH sH h,hqPxCJOJQJ^JaJ h,h5CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ,h,h&&56CJOJQJ\]^JaJ#h,h&&CJOJQJ\^JaJ&,V^j x$IfgdCkOxgdr X xgdrkd$$IfrV Sr#Ky 206` ap2yt5 x$Ifgdrkd$$IfrV Sr#Ky 206` ap2yt5 x$Ifgdrkd2$$IfrV Sr#Ky 206` ap2yt5 x$Ifgdrkdg$$IfrV Sr#Ky 206` ap2yt5r" vk X xgdr $xa$gdr $xa$gdCkO_kd$$Ifl0,"LL t644 lapyt{V$x$Ifa$gd{Vxgdr 6pr &24 쯘pXG5"h,hCkO5OJQJ\^JaJ h,hCJOJQJ^JaJ.h,hCkO6CJOJQJ]^JaJmH sH &h,hCkO6CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ,h,h&&56CJOJQJ\]^JaJ h,hqPxCJOJQJ^JaJ&h,hqPx6CJOJQJ]^JaJ.h,hCkO5CJOJQJ\^JaJmH sH &h,hqPx5CJOJQJ\^JaJ "Dpr  > @ X l n    !ȴȴȢo[oJo h,h;CJOJQJ^JaJ&h,h&&5CJOJQJ\^JaJ h,hCJOJQJ^JaJ h,haI#CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ#h,h&&CJOJQJ\^JaJ&h,h6CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ#h,hCJOJQJ\^JaJ"h,h5OJQJ\^JaJ " n     !! !!!!!!!!!!!!!! "xgdr X xgdr!! !"!!!!!!!!$":"@"b"n"p"""""" #\#h#########$$&$T$V$$$͸ާnnnnnn h,haI#CJOJQJ^JaJ&h,h&&5CJOJQJ\^JaJ&h,haI#5CJOJQJ\^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ(h,hCkOCJOJQJ^JaJmH sH h,hCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h,hNICJOJQJ^JaJ& "<"d""## #\#`#d#h##### x$Ifgd{Vxgdr X xgdr##&$V$$||| x$Ifgd{Vwkd$$IflF ,"  t6  44 lapyt{V$$$$%B&&*'J'(h(vlaaaaZaxgd1r X xgdr $xa$gdr $xa$gd1rxgdrwkdX$$IflF ,"  t6  44 lapyt{V $$$$`%b%%%%%%%%%>&@&t&&&&ȶ|||jYHY3YH(h,h1rCJOJQJ^JaJmH sH h,hg4qCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ#h,h&&CJOJQJ\^JaJ&h,h{c6CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ#h,h{cCJOJQJ\^JaJ#h,hCJOJQJ\^JaJ"h,h&&5OJQJ\^JaJ"h,h1r5OJQJ\^JaJ&h,h{c5CJOJQJ\^JaJ&&&&&&&&''&'('D'H'''''''''(((h(|(~((((((ɸɧɒ~j~R~j~.h,h1r5CJOJQJ\^JaJmH sH &h,h{c5CJOJQJ\^JaJ&h,h&&5CJOJQJ\^JaJ(h,h&&CJOJQJ^JaJmH sH h,hg4qCJOJQJ^JaJ h,h1rCJOJQJ^JaJ(h,h1rCJOJQJ^JaJmH sH h,h{cCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ h(z((((((Bkd$$IfFr#v ' 06  ` apyt1r$x$Ifa$gdr(((x*z***++x++++++++,,,--(-*-òááááÐnYH?h,h 'D^J h,h 'DCJOJQJ^JaJ(h,hZxKCJOJQJ^JaJmH sH h,hZxKCJOJQJ^JaJ h,h;[CJOJQJ^JaJ h,hn#CJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,h{cCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ&h,h&&5CJOJQJ\^JaJ.h,h1r5CJOJQJ\^JaJmH sH (T)V)X)Z)**7kd$$IfFr#v ' 06  ` apyt1r$x$Ifa$gdr x$Ifgdr***+++B7 x$Ifgdrkd$$IfFr#v ' 06  ` apyt1r$x$Ifa$gdr++"-$-&-PE77$x$Ifa$gdr x$Ifgdrkd$$IfFr#v ' 06  ` apyt1r&-(-*-d-PK@ x$Ifgdrgdrkdo$$IfFr#v ' 06  ` apyt1r*-6-d-------l.n......Ƕǥo]I5I5I&h,h16CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJ#h,h1CJOJQJ\^JaJ#h,hCJOJQJ\^JaJ"h,h15OJQJ\^JaJ"h,hZxK5OJQJ\^JaJ h,h1CJOJQJ^JaJ h,h 'DCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ&h,h&&5CJOJQJ\^JaJ&h,h#5CJOJQJ\^JaJd-f-n-|--~~~$x$Ifa$gdrrkd\$$Ifr# 06` ap ytZxK----.PI?5 $xa$gdr $xa$gdZxKxgdrkd$$IfF r#<S 06  ` apytZxK../B/P/R/T/V/r//// 080:0<0>0@0J0L0N0R0T0^0000000011 1*1j1t1z1|1111111 2ܺܩܩܩܩܺܺܩ˩˩ܩܺܺܺܘ܃ܺ܃ܺܺ(h,hZxKCJOJQJ^JaJmH sH h,h,CJOJQJ^JaJ h,hDbMCJOJQJ^JaJ h,h1CJOJQJ^JaJ h,hZxKCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ#h,h&&CJOJQJ\^JaJ-.X//`00 22@2^2v2222222222222222FfFfM$x$Ifa$gdrxgdr X xgdr 2z2|222222222222222222j3l3334444N4P4p4r45555馕oooo^^^ h,hd}CJOJQJ^JaJ h,h@QCJOJQJ^JaJ(h,hZxKCJOJQJ^JaJmH sH h,hg4qCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ4h,h&&56CJOJQJ\]^JaJmH sH ,h,h156CJOJQJ\]^JaJ,h,h&&56CJOJQJ\]^JaJ#222222222234^45556$x$Ifa$gd{V x$Ifgd{VxgdrFfFf+$x$Ifa$gdr55555555666B6D6N6T66ĬĘĘn\J8J#h,h,CJOJQJ\^JaJ#h,hd}CJOJQJ\^JaJ"h,hd}5OJQJ\^JaJ"h,hZxK5OJQJ\^JaJ.h,hZxK5CJOJQJ\^JaJmH sH &h,hd}5CJOJQJ\^JaJ.h,hZxK6CJOJQJ]^JaJmH sH &h,hd}6CJOJQJ]^JaJ h,hd}CJOJQJ^JaJ,h,hd}56CJOJQJ\]^JaJ666D67"7z7yy x$Ifgdr $xa$gdr $xa$gdZxKxgdr_kd$$Ifl0,"LL t644 lapyt{V6666677 77$7&7778 8888888899:;;;;<<Ƶq`O h,h80CJOJQJ^JaJ h,h"bCJOJQJ^JaJ h,h tCJOJQJ^JaJ h,h,CJOJQJ^JaJ h,h#CJOJQJ^JaJ h,hd}CJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ#h,h&&CJOJQJ\^JaJ&h,hd}6CJOJQJ]^JaJ&h,h&&6CJOJQJ]^JaJz7|77778.ckd$$If0_o# 6apytZxK x$Ifgdrckd$$If0_o# 6apytZxK8z8|8888.ckd$$If0_o# 6apytZxKckd)$$If0_o# 6apytZxK x$Ifgdr888889ckdO$$If0_o# 6apytZxK x$Ifgdr99>9::4:.ckdu$$If0_o# 6apytZxK x$Ifgdrckd$$If0_o# 6apytZxK4::::4;6;.ckd$$If0_o# 6apytZxKckd2$$If0_o# 6apytZxK x$Ifgdr6;@;;;;.<ckdX$$If0_o# 6apytZxK x$Ifgdr.<0<<<<<<.ckd~$$If0_o# 6apytZxK x$Ifgdrckd$$If0_o# 6apytZxK<D<V<<<.h,ht5CJOJQJ\^JaJmH sH h,hOjCJOJQJ^JaJ h,h&&CJOJQJ^JaJ<<<<ckd$$If0_o# 6apytZxK x$Ifgdr<P1h:p,. A!"n#7$7% Dpe$$If!vh#v #v:V l t65 5pyt{Ve$$If!vh#v #v:V l t65 5pyt{VW$$If!vh#vL:V l t65Lpyt{VRDyK 1http://www.asean.org/communities/asean-economic-yK zhttp://www.asean.org/communities/asean-economic-yX;H,]ą'cDyK yK Fhttp://www.mof.gov.vn/yX;H,]ą'cQDyK uybangiamsataseancpa@mof.gov.vnyK fmailto:uybangiamsataseancpa@mof.gov.vnyX;H,]ą'c$$If!vh#v#v#v#v :V (06555.54` p(yt.$$If!vh#v#v#v#v :V (06555.54` p(yt.$$If!vh#v#v#v#v :V (06555.54` p(yt.$$If!vh#v#v#v#v :V (06555.54` p(yt.$$If!vh#v#v#v#v :V (06555.54` p(yt.$$If!vh#v#v#v#v :V (06555.54` p(yt.$$If!vh#v#v#v#v :V (06555.54` p(yt.$$If!vh#v#v#v#v :V (06555.54` p(yt.$$If!vh#v#v#v#v :V (06555.54` p(yt.$$If!vh#v#v#v#v :V (06555.54` p(yt.DyK yK Fhttp://www.mof.gov.vn/yX;H,]ą'cQԤDd ")j8> # A"bB k&Iq-n k&Iq-PNG IHDR(ubsRGBIDATx^|UǁFw R*v'؉ڊb RHww`{gn~.Ϟ{w} _8D{@ӻhѢhf;n[=Ph{ Mv!al:o\XdQx@ ؅kCt(nm(=Ʀ;vᚇ{Pygȓ]A:2֩o\dO|JteZ^LƍpX|(Op U L?"##[5PRxes?f)+(/?׃& cS=:6 F߂$G@qPD r6ѻqB9=r9JG NL YSpُd:l V@d˖-+_|bccmǎʕTRUVKN5ظ[Bԩ]{_||D0dǎQ%۳goRrRm޼%2Dbe˖"+J+StTTT`ǃE\t)(^ Ĥa ͓"ES"8= y~eZ)<i1?cd] ppxs_ 1))o_¶;vG^NZ&LXhԻw5k̛7R'Wǰڵ3aY?ۜ l9rիW\}}׻RŪ_|kƭMlܰKLL.Ut"֯l:fjի?.W )6kּR˗ڱ}'dFܱc{Zٳk.={65a8`wÆ ଈ/wJaㆍvEGFFܹ;fo,8 0UkwUh %sNГLD- e”EMQ)_yNRDG$'‰ I@?6iCa/FhRǠϘ1Jgǎׯ\rNC{1իWoժU˖-yXn]n*Vp,?sd4n+*mh͚TP~]'ТqFuNJJLJN,Sdڵk[~U+GD+]dmIR$t w]fe15k֜>}Y;eʔ{cjת 'UfeNtȑժU#o"yn޼BKΝ;QF(9zJ*\۷W3[fmŊ@="]s*=ʗ^yo#UxDeb)7 .`O%G@Θ<ߗX()1h1^%%feކ(e3/Xy^fH& )tHQ VK(U*@IJأkԨ%K 1 x^S { 9@Ƌ/?A|P:+V_>)W\XNmK=_޾}{HTTL$& jذ?QCYIrB5mڔoruv BxD$MLn#PbeL$ MqB&>a>AOH 8I cXHbR4|v10܊>ErwyYZ"80GE ɪrgȝ,U[DKURnƫjK$\<5U*ij*tz(IXyJ:+?Ǡ^d ۻwϗ_:Vڵ+]$ٙ:)}xr56 bCgO8`U+XiV`5kɜ!q]+A䘧dI~b ($67Y`5߻wGoM{#7 B;BH 3s14BYn264`G" IWhL DȕIIY(Y (B&q"!{=| J4lȿj{ 7i=pz H*eUWu>c쯬C-Ȭ.VE@IE add;)B#dBqX{f]٦SOMFV ERsA4UXy(D3N;|{@.IE1:&@#}6<[t{hJ10BD %j\{F`zs_Ξ(Tt85s?yDT n|-hma(3|*6oҢHիנ.؋26l=z|V3ȼY9K|K>!z 1xr𠡽{8h~)LXklַcǍGj)f"&A^zvi #Qڝw=qI,"0(-!jDkɉ@5rB%s-95]䖀-E,C%&R.!Asasի7&$}hO>A-!劈lo6>>T)|qe˖>M2{S~mWs>Tg8`U%o۶-窲WV_y 駟| ȹto^;w~d$$>*boRw//TWf-%3`p`AhL(8rf Ȑ!/5kւMA>Abcc1Q}_TLPhmĈyP4bwz3/Y]9pnXWcz;zOw( 9f7GsG4h㏯Z*&HSN۸q3 ϙgٹ2^`AV6PSTR ;&4V۶mߵ kAA{6nXb0A[lGB\l]Xr'a:/Z:rk?sݻwǬ dDrЊ7˳I''d%_:Xp|(wӦJ> p{ pDʖ+9x4Ƈx,_rDgu)G e67yWO9{ 6BIjTlҤ)wcu)_܃&|c#ipy'0Ɖ,{≧?3A2l۶g5۷r-#s̅;؆3gz7'MܻOrh۶͸q>qcǏ7RkA;f=z|!ނСy{%vE7jU0q.4g$s^pN!,I`^ƕ,9 %6o;vX̊."\7xr%'m%h޲j>`c5sVXiR1.8<7nn.{tϿtYb`Bsn&ǟs9rnRvmvo߾pLQQF˒ |({JL*U.a$}cGV * tC pUBty_;l#<|2QQ%˔)קNq坎?ّGwol6mo%KY;3΀sbʕ+eV4iIĎի~kZnwGFw违:]).,:X7o:3o}h?HPEVדYK۶mҁV+@ Z|%x尖|6ndcLĕ(\-'H[zLL,[ha9zi=ȣ{GL0%zv5oֲJ: +M:}uk#x".BM/"ò| 8|"VT?PɒQt F~b5k־;P8 :6#dFnVP3 @= ɛ<'k;tWÆBp䓼 ?[) aGߢe͚/_ureK* 9s< ԩ qTVVN/Y:jHBP%K>O8 \s jO?UK'Nد_+K.92xePBu;a1˖-'M6D +z"Ε+W#\"hNK,뮻>3 M֫;zԨǟx CV w"rUVqc /~%AV ;Y^xl/_~U*(Bᕳ_[UuNɌ Z믿҃,#ofdKlppL)P h&LA<$Vn_k`%9fl,~ 1+Wa=zȕ-v[HuvCS̯zGDGH'y)OG?䊬"rCw'$=ttش$ɀPR2, OeڴJE5oTC r8ะt!J BtereK-R˭ 7L{en8mHQE) S1>hV%\pG ccHJ7ɉsGe "C$IiՌPd08C'0yNㆂ*ex[(sݓ@3 SMaD<Zl^by$ 씼\'|2F>N$9sD3uvn0&?AEhڴ$W^l28Rã`ɥq(AJW{"2i<\ ıܟq.bYKr iT0mba1'd Q _(= lGL a\E;%vOl߻dWƏ@ܳKY9 1S&Lh =Pz lm5iҘ`(z.t71ͪj7IPa%JFGyYp`aLȼuV5ᵹlȔXN|CJ&|t÷yT҅cJ12fg<}t:g]R?]лҵ2i?z ydPghG5nR7©=Pz z:Wk&=G[oo"Z>?&|)ȬYZtL$u% {RѲwRp^^m"v`͙8n-^xB^S=F%Cg0ekEm fGMRIЩ$Ώ!idew:sA\mM>%+VZf9otB4UcaUA+!lSNypQ넋sְ'Vsׯۄ3mƍyWg[rgɑ-{͚5X(Xs1Oy$W>"B&/Ҥv:<(-|p(#qdI$*ҐW8FS9ᵗ»tH+93JPHAeWe]U`W}ؔ4a0e8 ̌*)Ę3AՀ)GN($?.ْK4M qOl/G0X0:MkRTO乛!'<!<,=pMV21m|~b; ‹e F,9A=\D|V˟Na%]x{@tȬ^4Y0#9H'!qt[ܙUYM[v3<8="6).gwjxR/[GD?~I2s\ڏ9;##*Ӭ͌ @O`~5pꔙ1 nXdŒ80.9)P6˳- ԙ SM(Kzx$r)ݯI [oр%#GmN?Ȝ: ΰpB hKVܸkZTDa4$,y'w(ɋJsL%h#KpTb˔!4Fi̞sM8󄅁E>3.Ȥ@]ѣGps/rЙQg6ې߆qSĦ(Q%OiApfA0װ,.4!@(ؤ>w[n35` V?ιi:X@+nuDaG $jt8DPZs&N/9& C wA\{,]4n_,$QGiK:g|'ǝKdWv[2tl^'%s]]:WXaMu2eR{LBt"^Jr*.i1ۋDyǪАgFpDŀMjϞ=T)&<ɘQᇐ -eΕ \,d/ e :p0JŹoް1'}o޼L@CV'b`_[ԋlsrUt6A:R9J'S Y(8M.#sxmh'ȆRK$ sC^>FWIJb 3moTdnZa<%71Я滨UQ6+Z p$v*to8mnOp섣)I5IM\T0&Ɏ9;)11Ӿ۶m^tݻ,/yR<ϼEϢ۰aC0;*X`RİgȗYoe)<ݯ] 69a3 ͱ{CSÞ7ۺ057ܲeˁeWaŷJ͗م8h=*WP4m2H>KrffDLjj/jԩSs]L_~-SN.b4rz*];NWWb.gW8bB +} >^Ҷ,+@_q˗㏏>(BGgyW_}5BUJҥK_|8}T,i_-VRC≴#X b<ȕ{{)۳'z-֮]zmtxLb5]/Y2 BH8bժUYG]F 扌ɐ]-K1چ  … Y2e5 lek/첛nrB`ӵ_q5\E3:u9<A\ -`.8alcg8-]l<+!5v(j!"F߰~Μ9g^~=, K[Jj*+T@W(۶ V<4"W!&R^F'Uj5nY%<tl~ 7xu&t_C-|q=]z]twΆӱc{o4َϘ1?VNỹ5- Hl쾵֭Zj۶m .-7n裏 x0d9"/Mc 8wEH0 Іo,y(R֮]c>իPqEӁ\M- >5~1AAO戽KM:ƒ޼yW^#\q0[:F_RcǎŴ}Ĉ5:Nsn /CC۶5j1ׯ[WrOnݼyߥ$ II?ydMX dL-,Y5ˌC_!2|؈hL7m< &͘>rJ5>}טҭ|٬*V/'J*sWhJF˰6fg&3VcT^|eL0lwf=>f6k,<v5Lu2) &@3K&~ͨ1o>z^|5fgOzs5*/'d%RbYFp惷;fz>D%v #8k\ Q~s9Pr[oG.[2zؘ}HEX)\rM7xT,Benײۑc_rg&")Szǎ?'|w®mm̵ JO 24EgM;P|ӦM+\~6<\,u?3>l\&WdЙdL<6\$&$ 7n6;܋/tRpJ?Es u+9}?_1@rIh3gڋ$c \ Br ԟ8q|&Uf#2duۑ2jKw M%WFrLw2PLq@K0 q= [tҔ)S ߝ;wflRJ#R.s% !?-(< -[6>|)X Gtl]~-& 8Ld]LLXAx$:uڄ o*U*/x/ <, g#.P$QnO`+, 棎:Eȑ#x fOҟՅu$D!\~\r 'ĉP2m9[< 8t0RXFNDтQ*75'şIx2TF 4z/.*&?E&'8ep@d&su݇f ݲy[.{ݥDZ-C 0vfC Gc8E %`mx_JAɈ,?TۯE3i¬^eڵ|\uUE%[G e /A6mD18/3%LO)q'T%5W\Nq*ZΙ T$bJ"ZjB 3mTh w(D /&+V搄+W/,?ӢJmذeϞT :u5n|| F7k朁lܰyƎӆ(~O?!֬^h/ZlMg]pq\*D%UVC. -hUvkv($-[ׯ߀-{%46&s4Eic^P D:%޽7p04ȭѣVZ-2=1?&yw?~S +R;fXfJVd $F3LT7i=黕B kC 3t|4 +صnJA';;u !]~|fA"{k;{yu7wuψZo[lϻΏ?mw_a>:3f]w cǮ{fΜ5`իV#bS֮p 7_~Y'x ˵^f<9;VT1wq-V"=.Z|uPQr,M0kVNJɒcj.Uoxl.^J+op"}IϽ!jYzݼ nپf\rMؾm7 ȑcf͚ۜa+pN|^2DS먒FE4irͷ"cYv0C&ۢ4^ ~Wv K&{7HƏYN*U*^xy<чzڍ9"&0ƍ7KߓÕuM p(ee(`Nb8D7nǧ]C?KY ޽{n݊8E+5g[7>ę_;z&\cwB3XJ͛7=..( -\;l=0/:ȣvڍ^-F/6%1RK}f\XF5YnvwIx)K>O<ܹllɯr۶m*ɂ3d3B(^^8߬f]vKLrf@{UzuQ%MF%o,Iڵ+V5k@wWseB⾫DL[n;FrM6?sK..ٳwMh,1i~CKmdh.cLps;v4p/Hٵ}VT 78Gx&8-5=/brfΜhߡYgfPDs6EyO1ڲ}^r ?zRTZ"oE⥎mp,/P'￙~#w|!(ɓH T yէ{呕s%MB_A2at$aO-Ǩ#@}>)(#-qo>|@)LQ!m%u2펊ONeFdi1(İqݖ-QaI- rd甐UAtAΨL+\ԬU>c*r~VԐ9qL&WddIv=;6f&!DG5mwY\D7?Z#D=ڞׂeo2sN̚R;ITW\NLRpv׮] BPI x^ $DYlPlz~?p\j(U { -[o8p_~9*i*5{R3ٰc@h*Uș_|(ؤ% ?++3ܦu[s'$Yahe Z8# `$?Ot9o%p+8Y 6PH[Ԁu6nfO/ӳgraN ^>n_tp,z@Rgq\kFӍw NDԓIOZ&rُꬭk{"9O>|(q/)uY#ʠ;Oq87tUJ.}aBҫSD&ݻ)]+]ڮ~<7'+e2E$. +t:4gߞ6U:W1JNs7 D[W+.]*J~e%Y* dUi֬YDv[M@wqL>[O0{&"Xԭ[i֡C&;B!Ђ!0!P~؉ZJ3>Ü8!tVq; j ͽU*J6qv@k*f woknfz5ɹ3QJmcƌ _hq{9c7oqKUҨQ#NPXno/667!5@%( &pXoUèUց!b &ReQ+G{J5V;H?׏_4<ݐCLgyI)2CرcG, pəb2ڢ.M-qh"41yg$[\3Y&Mү_?|`N9(]8nTn+]K6&n:<dɒ֭[{|sK[>&}(Dv`5J*/# ()T:ҔD j ͲHqɐPSKyYII,w|&M n\ D-EZʡ4駟pF]PC(iNJI!&p|x%YnoUI}‹S1p #tURHSS^k::vsBy|F"rk>NpV)u6ظ 7@O6՜g/d$Q.&J79?hVwqoZkBjw*l蘖:u*F @v1Ŋ Ѥ+*N3-DlNGXq.vFȥ"Fb*hY(BH"x|Ib1gkxlYS*m;gLJJ`x^\R *[D$q(SqjCtCc,n{:(O1x$'j5)wsXFzj= Ҡ-DF%r_6Ky@ 0+/ 1C!3iw2PEpC98W7!eK-[:ޣ{vnڴisGr5z7`0n#:Fs` Dze:n[Y!cДngRo,N0(hnݺqե^W2WA * r/ljtYA-酿zYsI0O>4,dBMLl:0.êZbn 4"gٲe*T0W^r0s?p'"b< 6~B@eHA?%pݍ\p& IhBxM_an:AB%4m~dT{]u@!51c :hCd-AqÔ:{cG <6 vvqj]r8ˣ*|1 gMhB:ҔzK{z7DlW4%íF)תC YU7cI?3h ؄o;~sKF?̮~Ͻrv"+Xwyw]s@FFY{q?D7ߡLc|= - Ѹ;MZ2Zw|D[}K\zWug:,׻\>ӏO返XXen2&tus \۹QQgoI2Nr72cFj2`@"JGoNqŋ0|p3vA%qW'Dl 2B"I3W|‡g&K $g@EhCt#H@+B5!A <]06c-a\te{ /$Z}݋ (F06&>yWpBW|M?sN=3.zj#h)u<%IJm4T9&uTb&HiYaY/8:;싏5"f^8ncSIQx_HeZ{YZ}LF:w9alDWU=ΊGȔqLJw2 t.wX<R!;0yY~%n^9q 8RUg tjLɳ;Ęwٝa+L7C"I^(ca76}?DT a\4.6e˖2jyfOkoNa3p$)CRj9hzcs0!0ghb C ˖+Sby9b28`]p]w]F>?ؔf`N!l2萏slԩ+M6 P"f"q=@plQ`H d%Aaώ|,8L O$)f?ڥDYB'ěSAQp-AYL"'2cBVm-RVV#/g Q*t"06q\Cuo]oeZSZsT8.¸ΰ5)ř_9 #<.]n>cdhR%!8 v.'"ȼk:]~?OkQWCjk$?LkB9Эf&@\2{: (_ziQ %3f ,y VpVLtBmyYAMZɊs <2 BI:]>4-Y2l o Xt +/WG3“Vr/-LIY~QjﶯUT[M4ѭlU~*0R^n1TrC_l`vjgmg3) `[1v@D< ݜ;/|?=ba6@$"3,YLh:6|vHB(u%ΝʄPٰ2H+p@kfFF> TB,!(9N@ԝY 0Q>r)t}xnt!HyTzSu6%1>5 Uf}%ym޴;]vC8~!n-Q/+=z_=vXC Acs8*/jl7nAf qtRG4HE*~/)zl+4HLkz61>"bB[_v'ejh D $^C t&^n+Mr'x"j{ zJ*m5*Z?ot˯>{cGC@.Y)i_P}M(3Xşܡs2؛VMfW?ܺu[?>ӯovvҠ7+ XIf3F!YuAE^tzuHI'Ԧ)Y1 ÕrSs&L$F'9 kի@=O3dYyMs"{%4譬3+Qx]&zJyhpuy\.ujׇ3D>ޫ[UlHݺP&Ʀ~cbc3عs'=Dy bR`?^F? ;^{%̟p&LOz|v-?Kw}_=[6o}W8~Ytt[Yb;X)7S0k)E CW\qYJ_{os@J4\sСB&L3#@/mF`*{c1W#Jp5jV;qSOkǒ?@wׁaA4XD3gڱc-۬ۻr?0zh"~'Gu~\bŋu 3xܸI M~tuP:٤ JF#QxɺHTUZlqR)߯_Iuf@y~]6ZѻiF6Wu..&LFbp aV-O:DP VOUf'+v0w+Wu ժUf˗@E'mxr-StZ5?G6XjEF vFF95ckޗmH֯_K%19ұCs>|\8?]v ))]RV{CX}]qÔSlr3-ر]ΐ*C fپ} /CͲRˆB^f )ܧ~{W^u̚5w{\yM0tM6T #Ixѱ HH nlqu0qDinԨE]tǹ# *׏s9C7nժq7n ^n/A<1YWx%3==lh,^6D[ǧ~JtӍ`1tי^-< ]i{d[]oGr5j>Ԏ97իd]Pv]dذ>رSՎwzOvZitرW6}5l,tgiۗYf |{/PI~z&M`%1^9sp!BpG11p:Q2 I͸U*)8qBqT8_~O B:գ>lAWԖBs<:q,6ɩj3fxJ g wYg1^)=6#zIlVi~ d f2z 7܀YljuadM êPPN;k[7_#򵞵#0a װaCΛ(&^%3}Vxf89J IV:FQ5%m@!x[ow}?ݚ kԨA"T jOb7X)8JMțw />;nXMC2Dx--Jz6EW޶m۳>TdF=X堙$2MrqdX#F7nP! j׮MD J*#ioM>~J}kt?yX=ԓةk߾rj׮ճʕGpޕ^IA7dx=,3̠?CQ%񱣳4vS)QYqbӈ{qƄM:=ovIBưӘ*z44!*]jlQ4Up {ժ57|믿٭%g:̀O #7@%*L]V^WW]Q`)SS6ژOeiӦ1lܹlёiZC)ۯ؇L FFMlzgCz[WhK={A^tō7;|IM7t {Oj]r5>m۶T*_b#J_pC>p߇:y7D^5K.^m]AO`d)QQM @*61Fȣ3*4lL5VܾMHex į+[ P.Uqa-$ƦNsĆ.[lR9ƀaGb씢wqc=bP{cMQ5l"SP# )Qo]"k>LMlXM6G ʝqi0n`bi j^$ɘ\E#4u@j3& !BʫիTΓq{%G4) ~A=okݺ _w#cX]}?;7FFy󦫯 }fQ+ m ;_ueӦBv]wg;6Yhp8O=)r@OC9Bv߾*q+Wdъ(IG7=hwdan{UlY>6_GWDPJe =3j e3O_JL!Abu4|1ŋ:(4E :,:1l_Y̩!'ӓBɖn(JP>:G"v2&aA&[l'/[~'Ntg'$1B+'&5p@K[*MLdLb.~G`:tvCs竡a&&W_}0뮻)S<3ߠ.k !Zwˆ ˩zwr 7jҥKAt|=OݻLw{[9 }i!D; QΝ_{.]2A_ͱcؾOir1b.]55b{U~!:GYyuhk_f駝_vl߽{מ οo7~ܤ㛴\vӴ3kl89iq57=/=ѱwލ}qls,hִ[j+/y޹m޴.H3:~ꭷ|G(Bq3΢`NUd7=5vyzN2e<̊p #jnX!ȉ/Y+:} d6(k6x ,<[0:x x$$& <0ڱs;n/>W^:x/֭O= [oR劈Ə/!fں b :om+Wߴʕf|i|-[wNM7,Y:eK,ѲY=M,*1b&Nb.cl`FPeʪ,٤Cr tg[q cJ#Y '| dfZ<iz7l L¬yVj #diV}*%l߾c^zeDxQ dY.T9C' *nc͸mD4>ZƍUZSaaVĎ 2&QOV5kx-xŐ]x!m'Z@2iΣm6#94ᅦ'}7Mocm$䣘~hV)M!dʔ.ATXJV(Z:CV^u[fu1'gh1Ô2UVQP*UĻeƏ}N0w]iGde_6k4ޣDl<9rH9oʲE eNBv$"2ޞnJ ifI6N!D)t.CSΠSJ A;nFԂyl2bA7޶ ;aæ9s@8 8v;ٮ4pt?tNDR@f'W2#hQQ{|y溷D@D_ d֠ l1qʼFC9z`…'>mSN8%Zcr1T #5 WG#~PgQݨZqA զ #\-ky͹/V6dc9egv}DHh "cM.-;7PD܍F =܃¤m\5`05 "KLf*.^N M3!y5ⅺ"ka@];!cQ@vޠ10e` KpҍjC42`a{ns0s/G0L5s&S}Q#G˯;؄W^ 0թ[[PQS @@z}癁!?~Qc,Xu^TJ*0NwGot=|GO}) *V8i.c538cM/o-ǣ\W/Zw>; M}ۺڦM)8/^\0Jټy+9"Bhy4o7|ԴXgrfcd3.<2]I:ALt#Ǎ&]n wO?bK=& kIzPO01&O`Y׾nTQIejqC}Un#a֞}Y4"vt9zbrH,@ A\YQkX3ta2|Ui`Z:5CGyspW@{"L׍7C7ρj^~#|=t;he6lVT(%J*7nڶm'_FEW\E$/쒬5l{DZqq& d̘lΐi8ɛ/ld*KI\mؙcwd ?&W'!7WAĠ'Nknȃs9 .JG_w=IM#o䘶n .`ً֬-P"yk׎H=XԐ)ۯ_b3+WibE]z饄XC&)6ob3s62EAC|U/^{֭[[Lc7|q(tF*&hcǎ*ֆ{`6rTI_PVNUҼ쫖- v5kɼ>׬#=1<|Iٰ~㼹 URΧ$0ddVJh|'S`Ӹbʕ+A؍\YY4j?nk@h&<ׂ*0<29"j //St9\ $/:F++зXKǟ `I߭}G/oOc{떭?|g޼ nڴYs[+T"ofMøA11{>'zI&7klK,2y 2&ܰ-]Ef :-|֖@~|Wqj n@rz'v˧VoIϏNhQN QY&$M׿CXG;{C¯fEL륗^~',0B\_?TQ w}* ǟ[!h.4b'C3Q7D)bbU^p {irekgJ' !FP ,KIfQ7v2"&/8@Azvs/"' @AŒb3id G=?I,d%6=)AJEFO>WU-$o,@,Zۦ(֌an^|w0?XZҮR XK?#L6믿a!,2e#9Æ Ǥ~ժ]w4呩9;导SZu>%Wz'|ʷ~7r3g39y=[RWA7کS'fDHw~f|D]p?[u6Yd1AH̩K=ǂ?'չq3?昣?@X9"X{$՚Y|J:m$pF WV!bY1U Z(6 u$|#O9 g'99M4H̑FC=sCQ,d?+V4X“aΌ":ݎ9Zī*=!ThJ*{Q eKW`rw~: "V C[RetgjTc:oud"xt;R.n5riA2sV^qsa 2˖.eUȦdˈ8:I2Ɉӊ3NjJj֢ErHcnXb%KƐIJnuuA)aƍzU9sήWb~lŜO)x:oXr"jY\(wyʬ|؆ 1T\iغm+<#f)<"5X]H6iqu?(BG@o` .QGcO={O?;wƸ0kE g/)ٳ/cp/ rY0XW +seʖeȲv&lCŦ} !C׍7y#1z̨6z%Kg?˖-SO%8eZ:'١ niYXVnX=? ￙?ޞf%zkh6PڈC`-&TA.?UI!Ws5hxGE>p"j ׮] cT(c/az MSA=q}BP\iZ h|fUXnJdkAf7=5A2[J24!Ȣ.FtֱE"K+zT<_#Q(EuvӰjE>|7عu\ڽC8klx@& }k֪6s֌o۾Nؖbb,pMH-[7uiۚMPxOv6#])aAn@>2Ͽ \cWDcsnM`(x [Dx~NqѲ. V1Hmٲr7ps~Gs 0܍!2={~RlΝ>O>l7-4 UKDDD?1L:攏<( TXeȐ/bhx( 1́2eKw]d(tK+_DCw0"dh dF>p||]kY:u `Ar%"]r妞f\q16`ᦑiٳfŊlK-T(S Jw$,AȂ}$Y3櫐p [m5kڑG֋U2۽w|G[m*WtZ(6Rש4Mڌ~҄hߤȢ]b 6ͨW:~acʕ+_L%1'͜_C}*%BD`elL(zeK.A}>CGCu ! =k[orŨ / .H0p䂓)0*%* :Azc5SfUX GrkVI=HKZpZu9ݺ4xW 􅺏1? $ @O!"$'s; D4 ,^y5,l)##KM5L4v:rHX1E9 u0cۍSmP~/‰' 6yI}̀EXz?xe6G/~~7 H @ƍ[߽+ 5[ظ@"Rf;Vj``oc< Mn9AnX#̚p]U|: *Y2K/ Z:+tKk8$C*fafy|G_~EÆ8h{i[ng r(;pvp$@uUW MQ3fa+/CtA^zCY~̩sMm~dXPcr^8 NJ2;!^&CTO;iK$L+Yb49 €lH$$'W_ lβd3I'=$^ [R0mُ";<+8Y+ݝ\M8]/YLq*V`Î'e,`*4Vma@y#K$G60 @v'%+Ue]SOQnh2LO(DF[k@ohy4' O$ҽKy־]Pfp _63@JbTN6l(Rc=٢_@7:+lbY,iXxXQYl*Q—s;5ZLF} 5L!49]FsI:{RĽWn0$ n_ptJ-J8}@a?x ŧ?[B>Rivq2M42S{vKw )l̍`kРADs&ӞrH7Y ad7R3Pcǎ^x_\v58af+b 9ldf~ٍkZDHJDx̘wwt%`:n^ tXZ4[4q Rmc2=zdYBB,(!̘9FOW/U7njdoRbL9PV'IajG'*J++V}wyuUp 2F\2x֍ȱhC#۱Dy՜QMb1 `7@L&}f!]ΈYF-[$A v>?6O>" {ާOذDzQFJl$⦶kTնr s j8i̝3Б]k.rҁ VhDC!bP&塔|~UK![b)I' AAJ쳰HDypFȝ;d`UZ{6ee2ZdPo_⑴]2 &,s~CBbQ:7& ֮&.6?0`0.'A\n_Gx1k҉ly͘1շ.?kMPRm>sotFI\4qh<6$@;s4_ hQ+Xgԩh=1VjmNhժVm#ޘQ?U:ZB7Su"OW4v06s0@ٱcG2<q78.? Dk1#,ف8fX:[dνۼpU)+N0ˈ 0Ƽ^6.9Cm<^&zPJ)S G47VEh؄&ᱍj֪I_WG],P;>`psDIIȈOF/aۉ,C=4l _nͼŴ c"Xazԑ $b-a|tFrFr ڋNkW`}q9h8ۣG7n4ZHۣÖݿkWm?>㒥 P &l*d[@*RA e~}6Ȱx9 O3g6/t~?f"h2)Ͽ#]ISBxBXG4/}6OiӨи(o0HRzK.i 6Y zcolx 2O? -sϽ/Ȧp/ k^$+pIhXOD$q+qFw S Sퟶy$4vY.yU+~~y`iYCfJГ˪RʖEXQeZ>Xs9C{hH<Y%aT9F5]iŽٲ$Wj\v 9̙ 5 C?=lr:cYflwy? G-tWn*Ms&Yrk;1O?VLGQk)M_0Œ' *HC_Q-'n7 yo" `=uU!*Fs(0? Ŋ_ƲzG;5kx՗1'%(:q%PAk+-+.u n ET]A2jTتU/.|ֵ\S}!Z`^M4ᔡ0D` ߇@[CcO7xjժ]3,"ځh-M8*H"Z(KrO|esRTP! ☱cPB+0 ڱsǜ1rnr|c=$6RΝ;o,DtZbِ!~LLfXY=oPj!^ S S C?rDm۶=vtPc CbmRq@ykT/!$4aC\ Yv77|O]v[a&KVsA/ >Vf%_| 󥆹˄V`{I,TXQQ9v)BJ*pa{/$(Zf-[6nޢyZ2\Įj޼)j%7|pp_O "p9gڹP,+DTB{ ń.! H| l^Eױ`rz2̲ĐeyjCѹX_lᱟK5{feM`n 5ȕn:3lv땻?/:z;,oq6B:to4BsBZ覜zu"-3e4i*EtPu\ѿZ?ϥ>%:#u쩤t?!nB&OB4Bޱ89[+H.tțhi?KL@ eVlrMțB&&4zorlY iO&X\SN&]nʫ/a W|~Dwm◔幞AuiQO8_ܼy spS( *Wn=9~2-Мd^V~RJfUg$ 6kiI-р_~EzU,GI0mwJ3}Ą1x 'a+x̿KoN;qw'xBr4-.BÍߩ+jo&OСrl)$ٸ9SViz3; Mo?9u)-TXƊ[F95de˖s$1 i7,Z0taZ^Ӏ7j4Y)(&LNMMI `B&}Nl޼v=YVy>)\%KXz!Ϟx:2JN|qhƽK.O>$)WE4ѽ.A{|yI\G9.e|ѠN>OAZ֮){h` '#E0EUGPLɡ@-yhXǛ)b㈦e*6ѵSN/st=YU,7 KM$ZY8>_|駝&_T9ucK4vF0 LD3G9ý>l\M5]&+4ĸH%%ݜ4`̟+EYV6 B9Y(Tɜj$$w8?JAAɌ) lJ/{[t4tPf߸JE>~aL:2nN ଄ؽ_q)F F8Pf oRzyn lѣgz4U)&G2`6 0YxhDV0tv*"#gI E ӆ)T펺buhQ1ypcq>O@aEHԄ̏,Ql)b{J#$94dC$y۠zk (T]B I⊯z}Nȗ$ ynnl 71$KdD'6حOD% ga8Ç@)ȟuQM& 잱t3>&1y N>}}WJcؖ-t{o6Y Lz@琱DɈ%{o#P͉/Mbrˏ(NQMJ3lW ].[Smz.F)!~ݥ㈍mhK#'5 867eJHH pp^h Lu<,e>|0S?`` ]%X#)*J}_^Qw>g ^I[XIa9SF lit 5*]XǞw۵^ [s9oⅸJ]t}~KqKO"BDE; !F OCij8X9 lȘSLŜ69*cMml)3Y &`IL;&&VF&38g,CJRK&R9<( "u4.NJ#%zA `=ZR֍3_|9I[;X_j/PyʯO&08tr?믿_|U*US*#YaP)@"*fkSѾyR~2;>R2]quwo0֬"x{A+,932Izm"D,ԹEJD̆/+\k?slˆMAbouUVywyDSyw,wm5׾.{aFB}&+kꇁIH˺t=ОT9L9|" \\7YH;sx4@ U2P|f-WLYP\ʕgM)Ci|iL UX~0j#G;w>G}絡ÆafL(ݜ(r{>l5/GDMp!a)T(.jX$yhLDa:E96x&Dz aGaNzڵ;wvϞkTZdrFY4v `}sYXV}m>g%ldž ҘRW،(鼏ceL8(&uOJ@g> %6I {vԨ~z֮Sbr?iʔ )l6x H}f>nz38?&(U4|x&U*36A\9rʕ&G*"F!6o(#sX ~mj !f5 a qMr蹾e%U} $c nN)tS!902};Q8ک!}0fd8!MpU=txz"{L5Ka]l&)_Ɵ 2Y ,?;Os A /LX6 ivz&NrqJ8M ZjC(h5 > iO0XT *17Fiɤ у;¥{ =`dQ7hPy"6YsGf&^sk<>-Ҝ)Y?ťO3}Iҽh&{6b=ڮ 4䌧E&Jh|],dvK;8= چ2RC&9pX]/cōE1sHn+?]znܟzQB"wluM&.szEdk`8sa!xDlm3+1FZy)NM9éeZRࢷbNYD2W#y6 M^\IMX8{#˕+yߔx+2*2)1xJM&p1BY%KP !. ft׋B k۠byԋgB( ìjz` 7t/@0Bg 6E/o/\c욐k쌊Drֶ%tl<2 lcoR-9&EUʪ{"?i*Тְ(.yBd+zddF&*%!>iɎ;VJs6lh#+`@܀},eʉE%[qqxBٻdx%Rx-[0Td#Z Ɵmj^ȉ2r_iYn]ny٧O;XoN vdg*FO՞U>.}:vƟޑD|3Ʀ ,Pdㆍp믿FkGq#Tr2aO(}dk>/x <0$>1Pep 0͛79@ի} T!5݀|l"`(b PA!hc/$'T \E tCb ĵ9R[q8zR&FgvJbJvņ@ YQ/'ď"Y>pdw"}֥zjW_}UJ&%X̱BƂqf]<1,.n@&Gz2Mս΍,]JɧtIt%S2`ٵCzx/y|: IJfUPL[6;#w C&m|]6#|KD1)vIOX4jxCvˊG 71ibx@"'|`3 ,`>~s$r/_*Ep+C49SCiռi+4!٣ح&kuYW J PP$[ϿAuׯےd6uI))}=S+0݋נMt{Xtև怾3rÇoٲ?Ͽ7n܄VReJ')ۃ9 PD5:G`VE7E..Ve3rK]ϵ(s9'h0ƤV(+{cvS@b{ݗ,YO5ܮ毘 Ʈn߻lTJiyB[/bQ\\£vG.cl ؒ_\'ロ4eTСK/Np Ԥk鯃XCh*u̘1cb[')!ODdl 561qe"bt> wof"wKc`qG۝dC'C~pSzEid>v޼ z6A-[ L&l޼'Ʋ]66lCtGyP+*Ga`]`'}'al=/bΝhEi֬KWz0:U2Y=x"!i$GQL`s.sC)1T$#S;FH H+!sk撰n͛6wɄ{/Z@Q%gBC>ADM'aH %H"= $w}٤KMC[wt1T^jse2eww'o:ut72 GzxZ](.&'hs:1ъV(j^+). yg/;O6egvX`kxI@KXbb? ( f=P %;駟ر#GB@qwE)M*& Th\%B 㚈&0g,x9)tSJCqf:NMZOs=c˖5i8AzGudk׮]3q覫U_ԩsG{=8uQQFHO 81Bh " b& aO9^c޸Ȱ؍]Ao 7U[=,5/ճS(tI@CzXUbor?u̩=NVSU*U|*RQ<$\Ii=gEWட/$Khؔzd3J{Y6sr?gq8ᄨ oظ!&v‹/~ŗtJeh֮]o-mNmo&]$وe_+ v"L+`np$4m޲ ſdd=9zڄ m;siRrٲwk: j>aOr_:fMDЏi4hp|C&S1> mYL{̯͊Bƺ4޻FACڴ=C++@vݯ_s9[r0?ˬr֬& _V͍c"r%"g(2ĔqGc0e htJ2$Ѱ?>c&-bkBx(hze*4߄#g6yu՗02g5~Tsυ>}کvڵkJzWV.ŅuXɶt%̦~oSĀY B#B& MqMoE۷d4n|\f͈ɣqR]cHXi?sby̛ 6sLm6QQ%s[7uH3vbD*"5 [$ r8d$ -t\U}ܥՊ0g}dx(}[n˕/ ŭ=$^tX:*)NrVxHHW_jV  ur[>{䡇/^]101Goټ-jbV>~ޥYaÆ^ziҥ*cǎ;v,[LܜrWDN<νT]vT<`$jXk`mwOxfÄMr-cv{`'{{ RN"ME :Di2eKh<$BJCN8T)XԴ5t5FK=Mm.I1i2stV9` MMWW8E{@d,B*5Jlǟ K,m|\SڴپcV-!~ݺ+V;`Bp|;wO,vؕr"Y󜬶l6w yz?ׯ?㵢Rnݺ w\c^`LNbks0A7o~>?VVx ,+uW4hpĘ1c2\?>S9>ADl2^/Ry>cnj߲yk+Wuo83θ9C/Ï.Y^F+װQclڸo_Ə?sLh+s޴Ԋn=fIS{s;:@uz@EGYpի/_NwVXqÖ=cwJbBH_ 0E!ub~ ;6s߲e=i1eʖ\~BF]{;d(ݹcϽH 6☾BRqeG6g>s>3&ԫk.2Xft'xbe 쒎9hYyf6 [hՙб2>ӨEetIa9Q< 0abB[D^{mŶt=l ׊+|gW}QҥϿ\xfͺo.mжl㣏>:{q \9&L|]tz_Lclۺg^xW^{ϿKVxNОSLwDis'((!k,lr܋0-xxN&Ogy^ 5LL}DDS(h S2iv\.f"_rl _{ՠѣW(ρEN,"@ÉV5 s@ txXl-wU\:C^E,[6m۷A/2M6[ȘY`R61lKOH09昆$I hud(jٲv[<;v^zMݺaT^Bۻ5gؘ{-fԂqs7X'kג q>ij.ڽk/Ag(iN6FH7vRx'O%l&V0wI̢͚sX|RfM6Yh#J;3qcnۺZڟkՐ]9rܻw嗱A س>7w<\ƌqVqVTvv| ,l's"D~Ot (#$5|{NTDCM5{&Mw_^r1 5ݾ nSN9q۶ S|VT^ i˗[da / %&3{vٻ3>a/ƈuiݺ=>SK1-M;w֛ocFʋ)>?at@ "hDȳBO>%Ŵ ӜbJrPU|d=={عs;4iv<=l0!zqɽsBy*Ekfdd2IV@x\Z LqG0BE؂EG^n-q뭷Ps58A7?edWte] _$X-[vضm[p\˔fծ]Z^zy睋Z"*[n9_}%Kgڵ˾;L1#F >PA<ě:u*2Eظq7wnB8Z^CI0l oFwʜOz"΀6lh@RfvT]̪삽y f$FIj]&'Qa킴Amr֤jN-z(E[sQfZ:_SW-q3esRLSFAPq U8}2x]w5\UmI Nhָ:$,رc7n| ! dR: 5{ys͝p`K/^pE Yl+ z[jWZa=\5@ l۶kѻBrn߾'0%{Eٵk~9i_\7 =/.95>?f/, Ъ=<:~.mJ6g[T* "RRmh2PvJ7Wc'lM{a3\RdD23׷je6ov~j:&*VR'ؼțOvB' &S@OQ7mb/[Sڜ{ٮ]v+Vf͚7?B]?n_,5k֔)[g$ǔ)[FUR Rh 2=أ531/Xl p\: 9J`6|$`xhN2 aML<.-fժU UI|`%2P5tk4nO$!?i񋌲7e[%v)\$n eAJs, qUO<θWUDMJ:̎ժU \d`/2'GOMV*҆O&::-a^_}z,)ᅧJk J&8N#t}.Pc-Le,(V-lt4kk/nmAr,30ナpݶm;dQdd9KYO?D^LeXN_\{5 _JU+#2g= W\ŚT.v-f!(=N&O67YիWEfbF_BHzbNu"D2h!%*&]vpS'x`am;d&pC mClYXĀ@Y G&zyZA M-9Oɩ*J!MX<% "e{zN*)IYI BrGH gzs~G.<2©$.DX+0JGWI;Mq!3M6)wXgM+3-d00(;3-Kde.̎!SÙ¡M8U I<&7'x}dVCϞ<]-g`Vze ̢f-MID"<+)dtѻ: 2b2yҴ|ƙgM@ҷ~wP)Ӱ/=z $!4bؚ{Xf\HěTIn[J#q&/Ql#fɾ mpFXhP4:­z̙s֮]w7ĭeL=:HH ;R("%_aMve{^)vhuRuU@ MboӹנtN?th P Yg-YXkxSagl>LSA!WM4)zK\ل2:iƹR"ȭ ՠHR@< D>8j^tEڷA2f1c={W^p`Aױi'xR:u`rk i%W qAd "wd;dG%a'hʖG2"8G]G>tĽzb̴!ܟ1@)`NC) $Шkjh 2oi.17y< 2~yǦIIݐF'Lkilg]݌ يնgzxBR?!eR,k a 3hP\g BR_0B`ukvZ6rSV "!F9@p;wezkYBfrMdn3W7l =H[!K˖XNd1찡]IG,`J`%HR 7g@m$BiqfE?$' @x$#-\{n3]f b6Hol+v R\(d ^dŘB ąW_{㍢ǜZ'66~ٰ{?(dNKy\V,_O!;w((8ˬtK)NX27pmf}¬"ZҠs5I>9gEV pV59v'M8*le/iQ4fD6L%"6_ 7,QDc$MaսJej0 _D{#8eϜGa||yܗ}ds.r?L/ÍC+twIʸ4Eq6S1_Vfn2I]_~(3_J lbaH N2C a\֮Y ~=zn$qqCR:CuAdxs&3=zL髀T.xB~0u^2ĔYP%Ɩڣl/US 'O}W1M²."w܍3ZF7-#0cfB|2 P>S\ t$a EmO-+!E^(M͞r ^nK[B&"Bjqhlhӟ~W_}M1D%T{~oTi;=O8ͪ <-[޻|֧O HO\0G7cĉS2xhtg78qdj -!l3LT%J;CMM![Ȅʋ/ooN@+nܰ-1ZȖͻ6oIimpi K j>!~%=yb|tW:4Y#Cϛ`C[K kT]tFZLf͡`.(LWḑr b? `'79DF 8K%cKQiTҘoCk)1|ig}򉧱WX 6x羑y̞~ک+Uڰ~#f(8QW#;M6ccyLfC 5sΈ#9#ORM0e.HmaB6J|͓Jrʜ8|! ];x`NydB K.(!%qt > Ek93qԆBE&Mn}%?!nUFnȓ:"BX7D2g v.L.<'^oz۰a7ހ#>:nSTo{睷p<W^yoƊ;I#+Vl䨑iִ}_;oy漮vq q-t U^:2"m9`ǂ4ߴ8 5Z̈́C5Xk!ѢۘX xBeTj믿w޸YRh<#ZJұcG,s! (?={A%|}1xw5k̪2ehBB+qNH{w9ȞJs.hAն.8 ӞrQnKnظvkhߡ]psb<<Цtho9yd˄VtFyI8g 3T3 q1qw[JTo_Vp裏$s/>, ~.USO=Ϭ^vd礔];cl:ފ"dȑP/O~G`s (zhMԴG /,X?6lx .Wtz z-'m+tqlR ^1¦jY&kS8{c.րNs!ZyXs(h͚ڶmB|,XDqK,5K^-[4/GHreVڨ^x!d4{^z1/uw\#->]v)BTi{(_&MܹeZ]۶PExSfsiղEU jpDogM7 q;c1 XGUT6mlǼ 5WҚWD.V4&BG Mae~#I6̄]&-<0g\bsΙ"|I%Ф.?:̟^ |GwׄԘFZS$Wf0 =7( rAAv#yjɀ5~7gmLӄ\>}@ _}6gc[_:0>a+cݞ#$kFrZJAaVBBJD^WM!\(gĈ{H!Ngn#۴ea`8!p[&WB1f>F͘47(F`G/B) ߏMքfR&v~-.oiמ$- ɥ7kS+mᮒn}nElb?(8(gz9h &\iEb,maNzBMBz'=$ +ȋƀnܾ @כ^S tşXb-tap~nR Bu ![Ǚ b:'?VrG ԯ8OC)x -fHӉXS[iKh3mn333IZ42 y.JJ4uءe nX8i釪tWs!M2yx-\11S'jU(BDdi5j~\2 4 `b[#. =cMY}t!9QzX_PP3+@ZO2"R+g=WR{Eȥ<"&+#" $ͅ8hpk"alR+XɌ"eh"&>jLعۯkE%/#0L/I]얽 MOEY K, 2S@"ᰶK6,y?Uf)M.OX L0!OZ,t`&ctyBfqNdHB0Pj`۵pdMSoI=W^Xg 4]_k 9 U&y@Yxċ䍷6< $BIN_<>!)Vn`ymjviA4S]JiT/K uO\G\1qj]a[xO4kq@]\I{ƛ)dS HM(Hn QKmDNV.NȤEjc6].g @ZZl`2U@L%ƉTIR.z "Mr=wR@+q;i=O{=( =+R5Ron Hq-RtT?uQyfFuN @б)ߛ@G2*;$CsFq8&ҀMp6M:t7J[Gzč5Dnd`e{Խ9!2ʪ2~H1(> g!bbI'~WW?8HP6<\YH8@t RAʜ}>XUynM,(Zz&Y啮E^i."!bSף d2F%(o9"=Ph{ MC$7 udb[ȸSa @ɨ~8b,J,mO66VHijl陊ef ך>)" 1MZ~}l9T*6&x@*Wj*br?rYs !^2A7U3MДSxM09A#}m]:l,*OͦBp!Ck,pqkAc Zj^vfڵcX''H23d9OppO&[ϻg^AaSho9II!Fb,cS[M(SU+[naSS_^9ghy'bpy:Vk'nCFpi8oj+Og2wJ̟r%Ӌi,m4Ӧ0U¬j؃[8䙧㏿޷ϵkOT@)ɆQr+_JSW <>摉1|6gnV/g`bZ`P ׁn\“>B&d,=\nfUI11{ PLYRŷ֬7rmo"`Y 7 I?[&AuhFH-V!$! ͯ&ҨA^TRz`ƾa:uoBP.]nr/% X <4fP MTU$cc,-& zybEHNTWmbZcl,N d ꁐD5˙_{uNXb=MN6Dq I0Bn%EE Zeأ,~%[Ć5LxHAĔ2"$llb"5QS0"ӏ?w|Uݺ8 4p# ^rGQhSa9X|[5_|LULexLlgM+m0kM>A\g8c>iQ|56$l @0v^xGF#ý&Z9(Hs7=E70&f3< q1;(ypȗ6 >W5kU-6Y\uxؔ] ڕhtʦB1㸔,(dz? ҔBm߳f|gJؔ/$AmlTYG elRq[\隡)5IH$rl)7v_݋ee+7ZDw_(="6R< ,q#/!Ib[l6It*G.9R2G8s +#-Wsohx#!'@=*6ٌ y+(z^CX|K/.I6G+}8*{:>+#`EwR܋tlQ3M()f!bt*nBˇi4hA0?ƍodPf6"xt^t\Jp!h()XPilFV;_Yd) ϿL5vԩS{-mr)\l-5p(&6s7kD Y*?Nrv8pMvG(m`rKІpDRȅM=.VQ+YмyjժIM3:Zi 'yUV9][AlR:YTQNU)?waؤ2) $a(c?{I&FG^f5YcFZ1YX^x,\&LB׷P|xA4ܹtR]zWT:}ߘ48xd=P{ DI> Gmݺ :u̳h#hqɒ%K>cߗDzd{iMZ=b{M"(zʕQ94# ɱÙ8Ye1q6)# 7\p㖜Ю]O?Yre>}y5kuj,FUVN:H_>q{`?@DD}c&2>Y>"[-WYi_.#M4gne˖W.h;h ;҉ddx4_0"y"BO~=`z tl j"G(JJ>'۷o0̝2sSNʔ)۷o/VRjt +Bg<8IpM<]ǺS kVQ:} sRJ%p(v L9QZD*W$MmOx&h2ϹsII&#/f$*f"ěP|}Ν;hHn„K,Doo;bB '(u!.68"]>hieǏ݋WH2R-H.Q_|S%ǛhPv5CD'xC@\y D•8H=$(țX7ٳSO3f޽1\r x2hАrO>=66F`-%R5gDlԷCpB=B"`Pŋ f*N&[)"bu[nߡoVl,$#zgʜ9u{{q`,].4%мpHHmݺ0aҫc."90\$']gx&NP8]|Hs Gs.k֬AaF̟ĉSw,֯۴a&F{།5u^?aĽ{=%b}NYիWuQ/FsO!LR^ _C˷J3*=2sٶ do0u53#]!Oʗ/hѢ #K5\ D m~]}U`K|[ t}1ʗ9e˕NHWj-#6g@A1Yr#X\9gyRV-2ʮQckԨ`r*+VFA P%s2eʂ2tRjN<ƍ%]v]v;#I'4~x +^"t M"?gC$o"-:*6Z{2;(OZj5YA@֩ӕG}%$z` vڵbŊѐl@޹VBOp1!C{1#̙ Rի_SpGY ֏ [ǎ-[x01M_p{yEŦ2{9Qхwkھ=84/paʡ 7&9:|: uQHtXpQG۶mu5٧oN>#<"NMZjپC;.Hƍw-7k~,\ܹ睝X;ı쬬kV4kڴM ̇94l' 7߼yš6m:k,KÇy3g3o> >ז,YnzsѢ!wE}ed4b^z)׺u_0a|=[Y|]ZiӦpO4,_;u j\jUP [IdF#y .Xrw:EJW0狅-kdU; 0Ek# կ_Om[Q7ޙ2uk\vx{NHGSs @K 6Tvz:Isa}F? ~zӾ'U֯мy̬LKMj A4DQ^బ9 CPbڤ,}K‹/<ђ]~ЕVorSԑ#Gz*.d4'EWI>Y֭ii.R3_&d+NsspMsg̜ढwjMHm `:49Zp:Þ;钜4">;QmjȞW)&`Da8/ (\?[ng ٸ,*9Z;7=S (iewޗ^zmֆo^^ichMUz(Oq7"'R<`yP+D dQ# W 1/A~jjږ-hMCAaV uiF<|1\+&J߫LM˗zgdkՊaj6@QW*).\&`L~ 8rT𡐡4͚hp3g.tXj1+U^}&֩`vlN?хh*T]/5MX~쯳yv/B=0#K2:>>ǟaI7nbo h3g͸-Z䭷iܸɤI8Ɔ[o=g&x%{⥰Ko΂ qEnժ 8?xS?>xԙ1Aol,@˅ sMT)&oF#n4UgUZcxF ߿۵^HGխ[丸$Q~SУgׁO&Ng`0<9Ŷh3bb7oN! }XSO 4izM7rʩ5jlnݯ~a}?/Kľ<[JfJEBsG" 0*XVE|X!w}7s? --M4c擞}l:7ߜp±-[ F8W\A:s \tTPanK[Ssripㄕ<tGacZ5m }zU3x׫?yaNA>0Y^c)3qdLcNJv3$p^bņ/x( R؇ \^~Mt>+n5&L +\x-76hk;OGk+ŞUpnO>y3xG/xNe X`bd RXEHSETSH!L|N,E)]zE H# `c+5+I{IL/i\ZuyχVr Dp@[S7#XdZG5"h' '?w|StS @_A2Ń'Sy%?\[-6kB )~ENo1uo/c ^71 ӉjI$8Sҋkh]?)hZ~)GnW\Ute\fьZ.d1ѿ_׃@R @liA9.\RX`}7srO{a'|t1*͗-z %][UAS)6q2=1δJO/OD9>fk,kIWur}: {76}OY?"XL]>M;< E+t)dkR`Ǧ^L2s&m=OWaeJ}Z@xRaSscË=x~&`x>P7jGn>H,6UNM`FU`j86[,Mj(PUpTD+SU((6crKQPaSP7Hj6>q ]k;(P(఩) R@æ"& 0ī6qr#qpT܉[vmv6f](఩q?_V(P)఩kF~;Cܔ6LW^S7HM^N ;tjJpSnpTIX&i8 8l2Kͧ7IMxѢEŋ׭[6p|lnT{=WusGݻ7i6l" MRMo;g;vM)))'tR:u3ss 16GG^,4hpi1Zj|=;w8 8 T&ʘlssI}# }?9yy0GOM- ӽKwZslUi~-66u:S~e5jԈf)x#1ɌLv+x^Z:gk[K'ZצO"O)Pt7ْ;euUR_GP }y" Os{nNnTT< EY$}4i7⊚^pHp-d+ˏGHЋ/<✬&98w͉QD(6-'NґO?|A-b:C20v;0 2xbH 6U'X4eP>s~HfG:j389cbУ$v=@IMSN_E M;[Ӷ_uյбmBB춭[sr"HEHf&}X3ꞽz8&W54>(re/rA+%usscY L^Hu*RN4Eښִ M:wؘ̐8-PibvGΓtR43b*z]eʨ,0gX6A.Nwpd@4T ڵk׭[7æ*YTӐP @lɎݼ9k{{FC)*jL9,]Ͼ #20Pµl5fHi< r()t~PZ(:(dQ uk2hM)SLb MsNNMׂ5zn`3΅i(Ƿd^t`E[j)m߾}֭puֵBF*`Y?"פnznwe V&HٰA/{Q/< d`ES'"8c"yٜTo?qAe"- >EjLV YBF7`#+0SdNW&.[De3" BNtȇȆsZP72vFp @:J~\wS ]jF8jՊOLL4r.|A#YIY݋w% ‹(@*f ԊNd}.YVI.'TÉ┲Tbc|uf*g@'E! >TR2Pu9Ut:q3>RLXRyF #[td,]n@Q v v@R l2S},J9_+S ?ؼy s=>ĉ2s{5++'/W5ղax%~ReJx+/"VSʇMp3 ML=o"5n I ^z38nݤ?6o ~gÆ}.40nHH.cvt($11lvd;&tcƌE/ӬYӝ;3:}w}Mٳ6dZfjv0‰nB@Ɉ8OybP"~z ` s{=B|P ;sUVh݉qvJm{@( 6yƑCtq 7&㵓jPddӦk5kYX{ixfN5p@R (lbacde57ҥKFz|,GlR]~;⒲dVZMAxb_01 (5'Pج`v_>Nk׮XO?{A7o:o߾mڵGuٛ80aŘs[6pg [+ji\@5ՠ"bye!x{oNڃ^g֫=A9o߃%8+լi7oDlSfiU餺rUN@k׮O%Kn|F[f GϦ]S'r᭘ ܑYqXs;ŒbY6LY͚f5dŠM0@+A#? /Pa0b6r$%JL}4l؈&jq~tz%6kܷIW2ԳlNjO {3>Yr: T5&FPTDb!JRzzV6qL%q7NVXTPo@VjRlkd;C(A,Wx7fڑh^8 ˶IVO)zRX*W.e0$tu &]ϊ5"NrwykoȐ5&HAyCEM5®D /$8!%羯10;[bydC"w]w >\95 i,hd4f“ϟ`*B9IDATFG# FFϸ0\3Y!ȕ˖W32)]qRp4b{Ӧ-˖.̬-[R2wf0ᶝ)ڋo뺒Սb 0NDF+`A#8|͚55$-@-_b௚7oۈ?Pc۶$MC]s͵>^?f[o㥗^;|I`^|˛o_||ٶm[ E` /C?o6*|4&r@R 0lx(&,0`vO]Bp K|vfdܧ/, #@۶~^σY:􇤤d< ]xM6>' ڷp wgv ,1]"؞1bkoH̦ Μ9{>zխ5nttx1 q?ܿoٷo u3g|G[j‹2L>>U+W s9s˗߉rGM .OXv =J蘦=~u@؄J!zDV*bmgNEL ǃ N#k !*Ątv^ć~|7ׯ_/#7WH{m$pX/ &'$1[}׭[{͘ȑ}Q4 ^M4E;" gH[۷7F dII4i-l Fiwvwh01+..o߾}M%֭imڴ!0˻ナЊ1"d6mM1*룛 X4O_q &/@˨Qk?_ B)%$ij/^D7t3f;v8CX[ K4iϬ!C\`_nڴqӦ '(}N˗/۰a )Ԍ/^اk׮>}Ǐt.W_}YQ&R*B{)`;v3I*r";ҍjI'ԯ_?$81Ć\SgϚ3g "(nMJZBpo WFcƌ1zeI ~*(uYO'm`zdd1 ,QB}=֣qkٲ%JnPeڴ&Z ,*7/G "ShK%3iMƯfڴW]u~0?w@O3(dT`FU3.>Ί[}2&ey2V,K㮌@S lDb7\ "a[M\~,A|FwԁxTT_rTsE%&v0MT*?T-IEV5dUN R @l,_~iאUԣkQ( 6He:L޲u8ߔ+(P=)86)7?9Ͻ~T*Pk(;,<ݟ tơ[uNT OR< WQ @lBzƹBg>֬b%tk_ٺb$+qY%$@ RR; @ɮgv||Ϟˉ !o~JoK[M -Ty?(ciI=-f>-RXNOP[G)֠#SrfEL܀uq}MN}Q6)% ypr M?}&"A }ID7/=='̟sOd~\!D/erI LmD:tSJJֹ|sGpE \JJ;I"iL( "hU)ypV)z)vݨ( ę 7S>>ZUbzEx|NgMzU( տɼ=(8D1L.%L{4T%ઢjbdhbIhGOI+QGL.S~!^^Ƌ?emEIu^}%W |P1耸kyXx] wik ,Y -qu*bI_y~{ɀqT \TD4P%Y5 CuItE NbkPcods GuΩːh 3HS\,n\49ZRHPOLHuRt)PPЍ[P7Bt:M% vZ0@cSWI*1Dn:s E`(6Ur=O@Ir[llh 4mXذ4~D;1' 3[0K5Bm#OÕ(a%#dI`ͬj;RdK\ʂk"dG phN=W^ u>7nʕ_|10DIa )Vo5eD S$eEl\h sN ZdgMdBSmRTQ^w@(u6&e9?#0$tL 'q:^nM/BR l+V]DO fT+*RxW$Aᡀ#2is-Y[BsPQEPrpò̋RB 1§NJr7J,sv,HT\7qOcm)8q Dh%̔! <Ƣ<2&*كoTҴ@sFs@R @laՏ9LeO z+U3Ë"@\D5 1_qI yo "٩ɢg1͋'g3g$۝.sXw٢s[iR+.H"[ =L/&p/$Ͷ}B!3鰨ؤ},e!=H.WM-kd[La$ݰ= [RLOQݏ /龉m֡<R=YE f\'PmJz#+JZk׮N踜,4|?R!(d G g/jdVi@,*EY(@,t2mu':tt㗿5 *%)BюvmjJbj8*5 0!EfrxTQ`dF,HM?ro@RaHID1] *|']׎BMes6ppB 8lTG1bqm/".x!N/ZM UFMO<|g:vpp2U-KA9[Ղ5o2AT-'&TAZ<7GMM0G6NCB?puo3{xkRIĦkDaJ&irTc^~7jMM mT(Ps(Pӱ0J"ժTs~7LM dz6$ŦfLYo@&&3nuӤ&s3 /c@ܓB-|w˓'Oݲ%yǎmGqXݯ M2^^M`& n=z5Q _JSv_WnGu bccݷh*Hr`+ @x [_x҈|]0zP;X)5T+~XY 7%G4cE^]\[kQ XN"#c])N7G~-/<̌+ьM Q^;4%m`dYFu ҂)W״MSœܵ7Ӳv+-ѦCPn(P)l+=T_S JñgSLS?qOo:tu똦.:,C'i gWGl X5mo1bo:GV裏Ej%7j^ضm.S`bW1\(2lR֗|`{yg6mر>S"=zz-[/*ZE8#WqWO wUw[=Qmڴ 3!\3駟w1l؏@JJ*֭Aɺ%FJePs2 # L([,,80O $bǝ-ׅ(VB3]X==`IL>&P]MCDfHb A1,cn:;;s4Lg=rȔ-]v.XTNz&̀Z>!Mͨ7U8]!@I >b']mBa4lk#4ۧAÇ~yn헝3u괛oq&&>G.r·Ohf*bZ3L# IrE[)S"vS[H7|Mg̘Ԟz멧 _|g_٥K|ߎb`kb^_.ׁ@եz1ªlُEeSŊM4 nYǯ7n|muAhب;vRt3(&:27/W4kE!\cIp\GL(^v<[IKK5Ri6X͝PGj*3E%,-Z;eys_|ƍ `c0߂hM6 )˴#שw@sR}16iھkpJ!2045!5({ ME0~lbbm9f*\۱#}޼iN_+X{1ۅ5~|駟{yv{}0rի}UwW\q"BZ֡C̨Qc$2'1Qs?؄I@OޒՐonO<᠃zG;wܱcL(zyuגff1F`a |?~c?r%߻h֒iղ%A4~znɇaA#jJfja$I-IQsӘdvjҤ1WzmVZ];SN]t)Tmr?aٲ#G?BD7fyx@$ ,##koFj,4H?CzF.{9]8kbҬ3@m?,pZph 7LSdL(xYY\ٲe ]Xr/2p*'4jI0„pv9شy Ĉ,!aPOtMT_n/k1pFmڴ{ 6oބ2rN>NțK|=7o\H=}tCVurOBEG @IM`@ (V4itUWvءJq+Wh^y¿a4 Q&L7fƍߙ1{?p@8df\bł2vgVFƎ-k֬޲e3: 1},1bʕ@a};wڵ38t跘O]x|{v믿̈ʕ+aʠ*otIxbBưxs|W; tUA%BD!*IC#ߧ ՛کh &8IbiY6tƷv駟~1-&x풃R- ,\L0 gDHrPlҤϭ[QeI u=lI+ , ?U]z^rEzvڐ755uٲ\hsP]R #>h&"̞=9ڷo Ύ7"d]ӦM /XV!Q)ƍ=2dHڭӹe}e]Q d`oN!aiVKTvrmމͩ]R9ϸ(U-즱ԓ\Ŵu?& 1Hb;ɠK a3KqE~Ce^8԰ӛa@Fd=k~eA9l qT,B 6kZCgSf:2%!}({(L].m/'ERQi*jr'cS-6?MNjՊAcҴO8/%zԻMU2( ݒ&/$ F*azދͷ_2Xjdw)\-j2¢>֞d¼2>p Pf@4oi Qފ*5B44%#cb)Cy4voIgQvIut!}n]%RJx\S 0l{׍*VSbI!?P@V *)frQ?8MlT2ٟB`ڜ hCg\t\l2ȸx%~n !0dԖa0=i% ]LqjuRhd)<dq9vR@U-UCM6BlM:Uv]F9:; T4&g [Eڵ_. ? ]B ; @`I%8tl+\6*eݦU5Z MH(%XΝN@ZcB`"_&q ]k,9n܄sb'I7X]Q?2[BvvUU(@5dt8N:&fu#8VH4'Nކ0@IgJTH@z_ Mz4n0@(ID6/xuveR*9aA6.b8<{`MQ5Fh]iU& *AXTIW b͸AVBM sk MV')v^͚><g}V9 /p~^>(!4# IeFQ^`2ˎ(_\Tt#jK/*ԮR Ѝ/̮hHtN ]4,Lp`#&J\# ILʒR#Y]j-YL̾8PC"[w)I<%.Nk!mzr Vjuc:? .y6&]z@It&}yHKSB%1E ,WyNtӞi4IG&Dd)%q~wu'N뮻ƎB*bSXT!3!ԢQQW`Bp 7@ "!(Ɂ))h^fƀ r&"'lΠ5&Brpr 56D2s&E]З0gki#f< t:;\~a2שSaSE%fh),6ҳ XV"SP&L璬1)ד+/Wrϲ$Vp&v׊; ̕/&ksR,?2?U%'G:P 8ۅ Spsy_H@ؤˢXǺwU|_1k2Zd2og)*B˭]yXfB G[c9+!90,z gyG|$e5$_MP)J6pmGB@1R/ TTr"g O,1]M(POeF P#NwQ[2[!me1) 7B:{;ÀYh(&em,p_r(ׅU/\.JSm˨KPzOFWJ4`hy,((P4l*'i* =EK]2U'9 TC T6b"U +*uE\@R5?9* Ћf’^P;#݃'\M1/VxdݪCQbuCy)P9TQUMyArv&#d6u˽Ul\5ݻ‰ĉu\ӎ> %Us6^9DƘ_~]t*+q:u]ݻ((Po2[# M1XPZ˾'DXf\tRP?СVoU|ip<+.IJ' .I1Dv#f]~] {dMl)fxSڗtGs10\6/05#ual̵jϤǴiθ2bJl'4:ך9na z4)J~a#ĕ&'wT)R-9o.č)߄eӦMF-'[rk"p8ʫO?\Qo\5D#166^]bhy$ D-Zg(H~sYY7J|}b- >G^9E"p%bT&{h䂚8QxyvxX4D/FƑ #I$N;ʸt4DNqF 'B91C{&&ɰ^=l1+9e`,*@dXyx{.:cstV% gefl&o)lRK-BVP JȪ#n{] Bee ENi" mo(:#c;?mF1 dgeI&E&]#߶ukÆ AY`:$ @u20e?'nxF -A7aIyH}\8J 0(i/իGC:Aan4)k,!TttRRmʟx Cy[(@%S (lb?>k91>Y>]Ǐ(6IS&+N6fQy$蘆 E-4襨F taioFUf:ZjAg Ԡ$Xi#9bJzeR(fJ\7' j/ST71ײ2z!; n pӾO0x7zT u0ʇM)fOKx@Rf^PEiii4kV$4vp\ˎAI$%l9D_FTYR1c bmZSɰ\،\YXmD(FUEMhN<0nݺ!a!{ ھ}pa7/QS=>7`( 6^ImR˰EN3g{}G~DZ99Q3Wx2p3 M.gu Jblp EQ- y12)Ӷ`Z+bߨF4lNڠaG}pƒkvۿkǎvy;CJߐYZ)r&滾L\F ݱcGnMLH^SCqHMf/ Mg<0‗;v,Ræ|DZP"wY(@иiQ*ۭ9&RM7_6-woU+^: y/lҤ^%*xX LwWH;6hfׯ/-jH@,( TSA6&v“z!QQ}}f̘cc Y=`Zeb*KānE_iƹE("F^GyTLt.]^v 6E^!(c@?rn{^JiTbcRƷG(L2[),67.7,/Zƍ-ZLקm3g- (&nkӦN;ׯguOKTԜPm=lۆyѝ$6[r^tHϸcsp2 Ha88iJX0S@ _zifnH\6Xz$%h`i')׬ai /HNNYnCZfO 2++{ٲzp7nbTIDCE 泓OTL:դocǎVsqWQB)dpmū_:Q(W\/^p<ȣ>֧O?f=q&\rڵLH^WJOp7ر~]eBv#2'*zYԩ3՜liG1Ss 9qgF DLbf "S_x%0D=4c̫vi>n;+5%߼㎻&Lpw=H뮻niƛ?˗_|ɦMWX~O+Vx7'sp+Ѵ/VVpW[ 7o|RB dI@! vm$k.͚5%>d~j8Gy_F|dC@bNKKω¼y "=YnK/ԡCiӦQ.]:~>{??Զ];A9ނo/#+c=šC3 rb?<~Eqn޼OLJL}zد۷8ꨣ,Y w߽F"R'}lժU~}Bv> O?)'ҫWqc~o߻9W^k׮9bc,vT:w|ۿ]ts@P| i2D'AX*uU4 X\sYSRO=_\6mznYC;֮NR:q:XO>,5_lY6I;<ٳ}7;vd,Y?MUΠAj3c'۔'t}Tiڴ)hY۬n+w; M+<ږ}E2lq!4#mݺMk"WT7| WBMwqc°`&]@4l`DjH 6F /u0ا~vHge#<|t )U2iāz;w wK}Zj U4SA~Ժuҫڲ% jS#:7O?L}nf@mYp\x~jZ2,$Fjc0e@_Ie &Vl 3vN%9<2WQ),61\ -:2`n!b=?-6lƒF~:uV[0޹3#55ذa}Uǚ5kw28w֭E"۲e3zoᨣ4b"цKHڵIHG0i% )1cFgqPl2tW{` |qYYfs5ZHri֭}{{}73vTfL'i>C_{ ?LmyhPeebQI"2n;p3u( 7Bm9r)բ[`;X*$Mc~?~ AN#c 2k׮ŸI6DϿ⋀X2D[O>2VF׷O~!5o Q?c R駟:ÆY!0`Q/Y m) ڵcs믿te$|7<"9dWz@IDH3|pdOv5`_~9>իZhv &묳N4hزeɓꫯ9`IљpPTD\*@r@VloE-_{{Af̤'(unV;uǎ $3X#Ȏ{UW^ys=C+xJNN۴icF $onHנA kCO>MVMN|@N89۸ƍ7a֬ڡ)/GUðZY8(l}'Nk<׊+_{m;P88qRVV&y7ًLMM T>p͙}NoI(Guѷv3A"TZ ko[_IIIHy}Jb; 9wFw3O:$_W_}æ*Zb),6X l4 D%EIwY!TN$r.ɶdd 80'xO>DcuddDTI$LD$s=gM9U.W/L)Ps@K_8$ X[`R@sXbʺ/YBSVQUXv@Q Xl2"̙eJUR?* @R$-p -DB5[reZ=Pw&I(ߠ^&e9\*W&(5 2#@r߫.f"?w%wķm)QKy16Lv48.Z$ӟ*#ԩ9z>ƕWBMJpӿ%4-`iwE.ϻO=}IPE1ھje.׭@Pz05&0 ʦ]1o0Kҩf<{u!|4ځgúT2]KV^ʼn%L FhNN%Oԩt,ѽHE%]Υ_kƌW(t2iPkiy]#PdaYS~K1Q{k<#F(Uj: T.Ӆaгb~9,F5CqNJ,X(E&^/2D0^<u -cS~ȶ@BTT R wP^] b̍vI5&Wb 6Fa-%*xTklwbG*Vb堛Ꞣ ~%TaA3D0Q.%(&SK05+$Drs8*XWqi]5iN<4P)Ph0Db SN l0?¢RGeL![~LQ,xa4#+L8Q F"5)l4x+c䐝Z;-aO'!5+)|+QlrCp@_J{o%CmAݶ',BG(f+âDb2(-/ehd(_{{.+H1H9 `0Jp@8{^/+p!5E;T˳ 4, #)NQF@R0rM7:R U'4 EK8'THy obDE\K/zвæpYn(JPܯc3gμ6mڔq=+d fǿ͢('"RO ƲiK?NTu9p 5Y%h,_U]A㩚C m9WQCeȍ]?NյSrl]bF g*O*vaT<G >qNޤ:0?}@u@bg%3!k.P *_tWMLϗIDdF0OmGR_rT^}fqОfFTUnoˏ9ժJ4g+^[7@ŦjG`U-VfǽttDM%~$ O O5mmV-BMw1QN5MN#s[)Jl hm5T BQaSM|k^5La: T>6 q%4 N(఩;*a= F*'8 8 T&6MB;TT((67ib%og{@UQaS!=@6:s/ت(0 T Wuw0yG}4I*: 8 @7 :`/^:i$nMX@pTH@0e˖W^y%oM8=uLS/(&uܷXzVi\-WF9;oƷo1q{׵{ϞHɶo%^/֮bY,t-Pl}o'm56\@dWK!j9Q1*=G÷T2\Ե:-VzsJjڔ-7kWˋ(ȗO^nAfFOluRU\e@p&q[liРvV%-a թSUP¡PZjitI#aA\-ЎΐZjBF7# 'kI:b>]׊pUYM|qСhБ3NhM9ŴwuNTP ]\Wg3R֯_.@Z $if)\^(x8}aUN`iӦM^{M7ԭ[7։!KWIuVl9ap,/XfJ`J 2ˆL`sg&iX![_رC!U08'u9e=95E"4H]@ kE.*ߵ **`bciT} }Ι_|b7 Q` hz\sO?ꫯ߫bTֵ_xvd7e.ST>U " 8$DDzԦl_ӓb#-`ў[ ,T'L עeT;r!\( 6M]wݓO>ٹsg^_JTe~o+VO?i.&F\#).ܟVQ6!V0CW6MM |d8<7FG@ #/D ?y9ٹy9"rš ǗkvݗP6g\c)lU}S*eOhgV\j4M7''' ߾=}Ӧf#}S (T\ TRP%nXY.&fmvG^pt%oI}a8p (q汏Q5(F 5a`l?SsnǎT;ӧ3뗟]tݞ GQ{VvH Mk;n8vv5ЀGO>??餓&mܸQBbĉj)WaR"Wk(,6Ղ9LaϘ1GX0ҥ+֏sέT;6-oٳdf%gxT>3_QkzSPK2X'#_'x|7o1mV OUMU &Yj]v8ӈ/H^?q|Zh WvFպCQ#p|:n5b @iÑP9Clʕ[o]fO?t׀Y3gݻ1¼OGn}tv3~.s 0&]֧,¾b=d)m+9tZĜRm& T̾ǬO/m{ک 䳝;͈u6|Gk׮WNʃ'q4bVa2N:>HOOWlbYY14#x,2G`I E2%oO4_r뭷3~`lI;w~rrΌlyJJM)۷gg.fr:_pQNvn@ ;u IðfUvV.-֭[i-ر=ݓ+ ",XL2; ~6_ T^So_׻p>~G +~;Ú6mZv+pF>,XS'NM:bÆ 5jG=7' .)={+_M<7nr*t2-!G}Κ5k_jc4i4?>k>)*5,\f}6c͛7_zmݺjM6mvڷӜsSS-[H֫WW>`AC)c r2eƍ5ߣVH?SNѧ0(խL 7)T.}7 [Dz OwM4yn6oX(?}6mN'aw1~}%K<IMM1|G 駟9䓑"B 2f8z/ _|-{s|!5\W0eCr֍3gO{(~XnSO?>‹O?Lv gFMPo81H1lذ"W_=sLXY&h7/b¹H`I蛬eT96v~ݺڠ:u͟pƌG qh?iڤ>sr**N6whWv5jjM"%ک=ߧkΩi) ?Wjب~NR; z͚(}ɼt H;vK5oC^ 8 ^z!G"u-SCDyGRE$sT6ƁO3{a=1]V |)+VPB1cƒٜ5?0h  pa:qphbbAR XlRJ eDc,t1ꕝ7nڙ|'˗/}sNؖF~#iQIvffmMʈןV\ַjmA=Bv0'\!12Ψa)S&/[egd'&d1L [ɲBV 5WZb򫮺|4%9Aw6l؈BRR=KeK |\^N* hkذ,ʨ^ٱc;& ,ڵkAC%ŝ?{5 4!ȷUw(;&MGlRQ2mڴwy^%E]pC~W~_x"+APi8`(VE.]$/#~ZXl24VhX8J~rUJf͚nӚ-`hhe8&dg}~W^xD0Y@D$d$[dϧ0f3+%usNnzf֎윝'pv*X3ˉ-4h:#8h*hd^6&Mdڸqr#DMdq%*e\+q,T$wy'= R)CY'!&ijX7Anˈ;$ [L, 3A亦5(|У&cd* < `e@Z`V-\•VZ7Dִ>tӦ͠Qu'⎆ATd ݻ7߂x1w޹.sTTW>cP,$:C<by;oױ]%9psWv.%L`܅^$z7P ?4\/;GuTV4AʒW^Ǘ_~2w>BE`e{Af)i(VԲo7flk@sTQeʞ=0T_^;NOibcp}6Z,MIojE&LB?=p}[?Pix^vPU}9x0FO568`>.Ii{]*,5v)ٳg떽uP-NR Xu;AVG%+JIpk>1bi}\W}媰'vG"bd4WNIO"L:AY䈖|߾f͚3U!=J.34'~"6.QQ?ԨQ#d7. 1h6ɘ shuv5f|M=&6эJjU>+FO)N(' biv\?7I"@8|ޯ_j-~lb_)\yG5mQW?>PWԳxd2R)H1WQ XlR;ͬ+. J e#P`>Pߨ6 =Cbv!g͚^|1$F_Fv8ƐYdx=7 Ns|C3!/sg0㴨C,nIkcG@ u]5ҖQQq:"9 l Y/N؏ǹ$eƎa`_z>,\Î`Hڷ"k/>ǗB1I9KV C+VUk(G 7GlҫuSe`Rk믿e'zjҤɬ``ݷz'6mj-o7|o{IJDEmw`>ޠa`}_uǎ裏cx X<_yO?{(8sf^j#b@$^x |„`7?ț (=5W_{UWvm[R^~BF2Pe8 T Mq>H/=3kOٳǼysQٰէA͚5c:uIUn|q;nࡇ;wvCta"TE1i_Xq^y姜r" :KKKټyc};Yh֭ N0X-}7;jթu$a6%.hheoÇr'p?1"~'5rHP馛ƌ!UcB*b/=&9*,$ #1 66&Ey"8An]Yt&؈j'%2Tߛի[~]j)KbOrp+X AԂR<yI >Ff/;y}<؂'ESM3nvM.>dK.\wݵ`RV$ߪ`u}G@dګAD6g̘snz\L22'Ls *Ф`hтrܸы/S7#< nn´^'"jx /S߰x:#e<阒KIB(葴!DO`,K럍b[WJ]9VQTmz]!O]Yz]5Cfm `%C%68TEF-! @ ɕH['"dr H˰ժ.6vNw}EkeU7Zb.@{\.vj#9Hz^G+nþ{&O(?P/D२ iЅ9&]Q,vJڥ4XmQIJ';E5 &>Bѐ*pa B%6_mMSǣeBE[SΨ ۩X=d!YMb3ؘxBȧdTzZXdiZ |J"J)@ :֫O75(Z %ӱ~|}.6N#Rιw .^)>oeB':?}3A_'2xm+L)Rb6 Щru㚨x M:^<1M\GS *b ,?S|@f!ǡ/!cG*` OUjNk8B#%)hcAm"%8'`&-?6mh @QM )'1 &٢E hX˰{nN *~$g}nfmr-wG $J VLT@ܣ:ѣ[nݼt}Si8\, j@EP`&a}J_._&l͑ /W:$։sTQJp]aLF^OP@3&(=0nQ`h^?WQ n[l4pj.Ɩ͞ 4ch1P@$hk%5$Y+$'&\\lf-ML~p%cyDd$%/zɚ+yȪ<2P@6mɗD{؍*]8ׁF֔s/9EFɣ8}]{-eɨ_`O]PF1WM rr:CRkhMĄDm3 Hiq֩S[Dͼ|͈țb1_3hAǣW\4%QR p'6嘦 XD @P6=]v=]QVф i5MJ ]`ڂ[*&jG ~W!Gc-Cb\xq9!SxP)AfDSIHDzjB(f3!+lY*ю fB8lgm6 y\!@ؤHJw1y䑊/ z'zEoٿ*tJc[۔2mdNA~\:jG]گR_tbt[5^NL,20!gI+Lf(p"ׯ῀̂Bu8y-,+,R UpK5j_}NمqU &6=~8AŔ>(y L {b0VM;FXݲM )zE)-oJa"cZ`UH-:`ERKa 2T RJ^:F('&8)z+ "ڻN_#ok_ L0?Æ ӧ㰩k:о[lKPgXH|u̺bm=EXnAo2-Qfme'rwt0lͪT ߀P@ A= .2&6Ub`}=3r 5IN^ª_'-` b "W`H׎kb) 6Az@|o(Zh` N5ocu=(Q@)vtQbb2b+*Y\YZpe&9Rc7 N0% I&b8@-Ҡ,L4zWnqVG({ M,`tsͧ 3{k֬{ᅗs?ŗ^zeҤY0mƩa7#7C`ͮ MaD/rɒ%xҽK,K^_~+_/Z2A ,Uw34 MU-kZrITO>9!!qq}ٳa:~ _?BMIHhZ]kRt-F`^m Èʰ֭?>QbݷQcV\p=$ƍL< F&6Maыr M H1Mi vӦMh5\cֹsE2u*oXA3iŖaSu T6BMA %lEz|䑇~}i׮Yg799bkny՜]]tMVnBA`E,qJbreklm۶%V+Vƍhъq׫W/d" FVGlЕ ),6LJMb1~Rp (pgIKںu^zOqqe)ǟp|RRRx:ZeN:ҽp)b ;jDS~,t%:+6UeE*?/rb|=zi Row{.eJSXtmqlϚbЈ68D?WQ),61|u@#fE ȁSh~mZ*q/jTߢ^\[Qxq&TCECVAզtHP ! 6$< "_klV}M@dW_.bpFxWD/$`D(0k dQkG 4 :/]<;v9ɓ!z41* ~;c`b!U(K[.b+)v_0mF`%DT8&'MϿ/bÆ= ,_GtYa:)Ք?"6ȑ#-DI`PR`5wĆ 'NJ9,$7+dYĶu E^8> )*UE`I& Y9P9i俶nݶp⧞zN˗hbm7n[-\̨ o횵BɓT壮94؋7WQ Mt / O:袋.+{< )1uΊ'LeV߿Ǚg}ӦYmԙ 5wT")tЁk׬[l%`[joά[)%9u-dȔ)UKBB-a 3s'Ez<#'"1m={d;3q!%y (CySE>V\R .Җ-[oߞj'Y9ଉ!c~ c@)#&IF F`HJ͂Yp1cN?-kY=zG5SL䡇9r_9o?+V}Sջu&zWZ嗃OՐ؃kF#x~-^rӧϘ3gnϞ=e$\x'_ѻ17߸g̜s/7ad1w\}USL%1o+W/kֿ֬9qe$@M}wÆ 466n_S1m teӦ-}%I1{R{6P!1%%²ըh)խL 7MH (}jXfR]yg̘^q7xòeׯ袋veO?#ONNit`֛osÇp-7o~q-xŗ.;֜9U_SΝ=Fs8~-[˃n;k-ɖ@P@Vy]rk׮?~K^]lŁ|7@4x!m޼q̅&;͛7p3~o_}uPF骧WNWn\+\X6L yybPgA,qi]ZT0'=I vZnըQ^ziy_|.E˧RNիWͷ B nذIXM36sή[';v@YnÒ%K5k޷o?IEF^;)w2Emۚ8ѣ,"!| ,g`)Ӥ_,iI}&b˗/۴i#RޕW\U:z9Fޱ#\Ufɪ@WGJ: T9BMcQ*hhs2WY-#cԴ4 4jFn&--m۶[.=};ˏwެYSE4HMk.[nqiر@IF ` !tҤɠ@ݺ:thoLڄ8\_N45@O vU;D#e@ ׉>T>9A1Wǎ3{j$7ĉWZuAvr ΃t4.$B (_r=JWQ ^[ T`@\C1ᬳ΄?[ª޼y)B$}%&GG+)6mvZ=;?Txz+`ګ/2rơ`ܹ3|H<}q~@$r!97|]0*7e˦w֫O%}Ԡ^{ ƃ7oZn,XDի׮Xz)6牓&&s#cvX&MR`Ҷl| N8-]$--69 }(Ne A#amp:QyXRI6HvF4#CloDhѝx …|g'O: Œԯ_ח% Ҭ' tkpQ۶mMk !hxEFtvBz75jeK~qX\Ԛ~Ιھ}GP`b/Z=bD$3oU ;cСpϨBׅX1VkIT.YaEvS:@pBWI.uIHiziݲ{1G7m/H?_+HnFh%ϥhڌJaҠӣErGE >bdk F/ʡ<|RnvzfsΙ^v1T/ƁtѦh2HriO,$ȿ&]^c7Ql6Gߏ2 9 !!C3`lcS𰴊`˛E uD>PNLJ*W6#n||CGGn5!Ѕ_fk\{~7֑.L EL\Čل|"D a@dg*åu9g2W.QJLⳲefqƬ(E60Euΰ?D*6ה=Tph 72Gfd |3AXo-jx RXyR)Gxl G Mmd1GOhC+M),6XHllM]o,$]c,aFvS2vsJJde''@(BQ~S=t Xe6e!Fq`a4P #Qc!gnj iu#ӱeM Q`\sFA,-*q) @ &hS(ƹ 1-b[Rppbs@Tfd`M.Ĝc1xmUrA`I/]TƱr1eDT/ј6.Hd2k֧AS=4'lp;DI:tX"H1RI5P3-5uР7n@(3DvvY,rRZL g\J1X<U}+V䊀Q6qC(7A,3 *p8!pi^ѾrvA-@Q (lu ^#=)dԗ}>sZ,r:>=ەp1|,⬆ ǃ Nys; hJTC!9 ɥjj* #VW^MME8f#"ݏQRaSQ @jj6>e5FNuR+U&nUNM@K"(ٔUj&6х%蛜LW3׃uæ"&Rir5S)Z΋QY}^OM#rsbܖ+A۲r M=ptnql6lZlB믿8sΤر /{S@pT7m޴SrJ$&$[p@OsUVqe˖x PӦMQ'թSnݺSn> XyflݺuK, ոqoѢ5ˮ+l vj&TUD2 Hg˗/7o7|bŊ:prJ́IM :{E=QQaZf=vXN08s9#mS۩@(ؤbڔ)S3fmO<#`,Y)L4)જR`RZuWn ~Oa9Rt$uX 6)|7Ç?Ӊ7x$ee=$6/(Bi;Vff&W]R<4HjljraM&AC宾j\Lts @S-RS?*/5|\x?c;% SWMu7@muEj'd+d7"VdegGJ _]y ?z%//WOrrXoCl:3x /gP_z3h7Xo#+ 7z%U0){Džk1фC{o{7P^ J"Ml9T[JayY6^/"=b񫯾zW7fj_w{Q G 9UW] /88\~}j֤:[aꍯpMɳ'3# ֭TLb蕀'NeD4(6MCL[n}뭷6k .OM4ÅnUK0@J` ;N:$D'ֹZ (fcUfϞ}Wƛ;wf~7|ܹV\_ ux%(u5Jȭ[˯< 7GZVv1/ց&ֿ6Ka[(Pl&,ɓ'cZ :&=:M9p.nܸgy{;vH\f̘qr (XjsOZfZ,["';/#c'm &5lk̝;vd\ST"ttA?a*?Cc<ʅ?(.F[o&.))Ç8iu64k7g?{92d_ W^llȑ.]>z.]|Gϙg[o'NjҸ~'/[=UT̐CA++/ذF(P0ቲi&O#k޼3f;n_?w޼+-K/8+Uu(P)PݱI5A={$ }PVcCل0 %nj\||,TuEhcbbkNDC޷oM!SHgk'!͟eVݺuy@EXip o߾pXX؜XW^Scr'UfevoOpew{wy۴9v35e2[7ٯ("2vn**:"3+#!1>''k۶Yl5hXo7o2st⨀J m%>K, Lsȑ#)PU3 -P$bJ5otfΜOHO㏶h@t dɢ;Dms kV^hѼ5kVltNb9s.[rhW^}Nu[q*G;pcsr TwK뮻0dy[ MaP6 ip7*{۶mb ;}\"ȕ0qBN8Pţ9s\yhڵkW QSM,i7dDJmF9 2v<p55 E tIN:gώT֭|G!ڱczT7 Qj)PݱIX N%= @2DK xDu6pokEjy` w@b}iM5>7U{zl`Rh7UoS A+U鉂M :Z PPS \#iyJTMNIZpjt|S_nUK0&5ݻ7\Đӥ.dJ7؊010\UfaMDDCR=wB9&ZG}2h<#7I0&ƦF:@SuTdTnNџfL{˖dTwMTO 6|DzyO6VNƚ*x;Os: N&eg}+!5ט^AhQ'_|A ƍXoM1U' T˵] ׾}|[m͸W5#7#5\{Wt *Jjtc'lba#qh֚@UU(&.' lΜĴ#:GL?՝MQ`tP7:O?[OsUʷ#=† _|EtӍz2‰ht< 6tL;}tB\[J{DH~"͙=穧_]wIL3224Uڃq? Y6ٖ7'nI6)D]q^{J T`J[H@Qx|}W\q_^]8rO袛sdi wQ2(fdIƄ[fQfQSW}/5^¸8 TH6R&/ W\Aj" y&L.f44VKXT>( `EGMkx+q@(d!RZ*B*ph`/` [Vn bn ni dung (8)_5>*CJOJQJ\^JaJ`/` \Vn bn ni dung (3)_5>*CJOJQJ\^JaJ`/!` ]Vn bn ni dung (4)_6>*CJOJQJ]^JaJf"1f 'Vn bn ni dung (4) + Khng in nghing@"A@ Vn bn ni dung (4)h"Qh (Vn bn ni dung (4) + Khng in nghing1L/aL ^ Tiu #1_5>*CJOJQJ\^JaJ`/q` _Vn bn ni dung (5)_6>*CJOJQJ]^JaJZ/Z `Vn bn ni dung (2)_>*CJOJQJ^JaJp/p Vn bn ni dung (2) + In m5>*CJOJQJ\^JaJf/f aVn bn ni dung (6)_#56>*CJOJQJ\]^JaJ/ (Vn bn ni dung (6) + 8 pt,Khng in m#56>*CJOJQJ\]^JaJZ/Z bVn bn ni dung (7)_>*CJOJQJ^JaJ/ &Vn bn ni dung (7) + 8 pt,In nghing6>*CJOJQJ]^JaJx/x cu trang hoc chn trang (2)_#>*CJOJQJ^JaJmH sH tH J/J Tiu #15>*CJOJQJ\^JaJ^/^ Vn bn ni dung (3)5>*CJOJQJ\^JaJd/d Vn bn ni dung (2)#>*CJOJQJ^JaJmH sH tH d/!d du trang hoc chn trang_>*CJOJQJ^JaJB1B Vn bn ni dung (2)5\/A\ Vn bn ni dung (2)47>*CJOJQJ^JaJl/Ql eu trang hoc chn trang (3)_>*CJ OJQJ^JaJ Z/aZ fVn bn ni dung (9)_>*CJOJQJ^JaJX/qX Vn bn ni dung (9)>*CJOJQJ^JaJb/b gVn bn ni dung (10)_5>*CJOJQJ\^JaJ/ 'Vn bn ni dung (2) + 8 pt,In nghing96>*CJOJQJ]^JaJj/j Vn bn ni dung (2) + 7.5 pt>*CJOJQJ^JaJr/r Vn bn ni dung (2) + In m25>*CJOJQJ\^JaJBB Vn bn ni dung (2)3r/r Vn bn ni dung (2) + In m15>*CJOJQJ\^JaJb/b hVn bn ni dung (11)_6>*CJ OJQJ]^JaJ / $Vn bn ni dung (2) + 8.5 pt,In m&5>*B*CJOJQJ\^JaJpht/t Vn bn ni dung (2) + 8.5 pt6 >*B*CJOJQJ^JaJph/ &Vn bn ni dung (2) + 8.5 pt5,In m55>*CJOJQJ\^JaJl/!l Vn bn ni dung (2) + 8.5 pt4>*CJOJQJ^JaJl/1l Vn bn ni dung (2) + 8.5 pt3>*CJOJQJ^JaJ/A 1Vn bn ni dung (2) + Consolas,17 pt,In nghing86>*CJ"OJQJ]^JaJ"j/Qj Vn bn ni dung (2) + 5 pt>*@CJ OJQJ^JaJ \/a\ iCh thch bng (2)_5>*CJOJQJ\^JaJ|/q| #Vn bn ni dung (2) + 7 pt,In m45>*CJOJQJ\^JaJh/h Vn bn ni dung (2) + 7 pt1>*CJOJQJ^JaJb/b jVn bn ni dung (12)_5>*CJOJQJ\^JaJ`/` Vn bn ni dung (12)5>*CJOJQJ\^JaJb/b kVn bn ni dung (13)_6>*CJOJQJ]^JaJhh (Vn bn ni dung (13) + Khng in nghingb/b lVn bn ni dung (14)_5>*CJOJQJ\^JaJ/ 2Vn bn ni dung (2) + 8.5 pt2,In m3,In nghing7#56>*CJOJQJ\]^JaJV/V mCh thch bng (3)_>*CJOJQJ^JaJ/ %Ch thch bng (3) + 8 pt,In nghing66>*CJOJQJ]^JaJ\/\ nVn bn ni dung (15)_>*CJOJQJ^JaJr/!r Vn bn ni dung (15) + In m5>*CJOJQJ\^JaJ/1 'Vn bn ni dung (2) + 6 pt,In nghing56>*CJ OJQJ]^JaJ z/Az %Vn bn ni dung (2) + Consolas2,5 pt>*CJ OJQJ^JaJ N/QN oCh thch bng_>*CJOJQJ^JaJ/a 'Vn bn ni dung (9) + 6 pt,In nghing46>*CJ OJQJ]^JaJ p/qp Vn bn ni dung (9) + In m5>*CJOJQJ\^JaJ/ (Vn bn ni dung (2) + 8 pt1,In nghing36>*CJOJQJ]^JaJh/h Vn bn ni dung (9) + 14 pt>*CJOJQJ^JaJj/j Vn bn ni dung (9) + 14 pt1>*CJOJQJ^JaJ/ 5Vn bn ni dung (11) + 7 pt,In m2,Khng in nghing#56>*CJOJQJ\]^JaJb/b pVn bn ni dung (16)_6>*CJOJQJ]^JaJ/ *Vn bn ni dung (9) + In m1,In nghing2#56>*CJOJQJ\]^JaJBbB Vn bn ni dung (9)2/ 0Vn bn ni dung (10) + Khng in m,In nghing1#56>*CJOJQJ\]^JaJbb %Vn bn ni dung (10) + Khng in m1b/b qVn bn ni dung (17)_6>*CJ OJQJ]^JaJ /! ru trang hoc chn trang (4)_+>*@CJ OJQJRHd^JaJ mH sH tH ^/1^ sVn bn ni dung (18)_5>*@OJQJ\^JB2AB Vn bn ni dung (18)|/Q| &Vn bn ni dung (2) + Consolas1,5 pt1>*CJ OJQJ^JaJ x/ax !Vn bn ni dung (2) + In nghing6>*CJOJQJ]^JaJ/q 2Vn bn ni dung (2) + 8.5 pt1,In m1,Ch hoa nh 5:>*CJOJQJ\^JaJ\/\ tCh thch bng (4)_5>*CJOJQJ\^JaJ\/\ uCh thch bng (5)_6>*CJOJQJ]^JaJBB Vn bn ni dung (2)2 Vn bn ni dung (8)[d-DM '5B*CJOJQJ\^JaJphtH Vn bn ni dung (3)1#\$d%-DM a$'5B*CJOJQJ\^JaJphtH Vn bn ni dung (4)1/]$d,-DM `a$'6B*CJOJQJ]^JaJphtH  Tiu #11*^$dx-D@&M a$'5B*CJOJQJ\^JaJphtH Vn bn ni dung (5)#_$d x-DM a$'6B*CJOJQJ]^JaJphtH Vn bn ni dung (2)1'`$dxx-DM a$!B*CJOJQJ^JaJphtH Vn bn ni dung (6)a$dQ-DM a$-56B*CJOJQJ\]^JaJphtH " Vn bn ni dung (7)b$dQ-DM a$!B*CJOJQJ^JaJphtH 2 u trang hoc chn trang (2)cd-DM )B*CJOJQJ^JaJmH phsH tH B "u trang hoc chn trangdd-DM !B*CJOJQJ^JaJphtH R %u trang hoc chn trang (3)ed-DM !B*CJ OJQJ^JaJ phtH b &Vn bn ni dung (9)1'f$d-DM `a$!B*CJOJQJ^JaJphtH r (Vn bn ni dung (10)g$dT-DM a$'5B*CJOJQJ\^JaJphtH .Vn bn ni dung (11)#h$d,-DM a$'6B*CJ OJQJ]^JaJ phtH 6Ch thch bng (2)i$d[-DM a$'5B*CJOJQJ\^JaJphtH 9Vn bn ni dung (12)1jd-DM '5B*CJOJQJ\^JaJphtH ;Vn bn ni dung (13)#k$d-DM a$'6B*CJOJQJ]^JaJphtH =Vn bn ni dung (14)l$d-DM a$'5B*CJOJQJ\^JaJphtH ?Ch thch bng (3)m$d-DM a$!B*CJOJQJ^JaJphtH AVn bn ni dung (15)n$d:-DM a$!B*CJOJQJ^JaJphtH xx ECh thch bngo$d-DM a$!B*CJOJQJ^JaJphtH LVn bn ni dung (16)#p$d-DM a$'6B*CJOJQJ]^JaJphtH QVn bn ni dung (17)#q$du-DM a$'6B*CJ OJQJ]^JaJ phtH " Ru trang hoc chn trang (4)rd-DM )B*CJ OJQJ^JaJ mH phsH tH 2 SVn bn ni dung (18)1sd-DM #5@B*OJQJ\^JphtH B XCh thch bng (4)t$d-DM a$'5B*CJOJQJ\^JaJphtH R YCh thch bng (5)ud-DM '6B*CJOJQJ]^JaJphtH c && Table Grid<:Vv0av1$OJPJQJ^J_H/r &&4Default Paragraph Font Para Char Char Char Char Charw d8xx$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] i{. ~V!'`+t3 7:@*D,FGPNZafkZqt>>>>>(?-?0?4?oAsABB]CaCII3J7JL LsLwLPPRQVQQQRRRRASESSST`TTTVVWWBWGWJWNW [[(],]M]Q]e_i_OcScccccccRnVnXooIrMrrrrrrrs2tuuwwwwxx#x&xyy>yDyh{k{#e;.(b/+ C2PmHV#aI#($%%&%&&%h'), -v>/80AO6O8f8=TB'C-C 'D1INIxTI KZxKKMDbM*BNCkO)Y@MY;[`]R_"b\d1^fafFi/Qi"jOjqog4qGrNir twmwqPxC|~Ea8w?_XK/Rta&%5';8ZINdi0j8tZeer,A'WOO?k[CrN+{cO:Tk0 Fl11r{V%n#+@Qw3zd}+.a(#NB 07vi{k{@h{h{h{h{ #29;==i{ ,@DFNlz~UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialQ. .[`)Microsoft Sans Serif9= ConsolasE. Century Gothic5. .[`)TahomaA$BCambria Math"hkh?kh?!7x*{*{3Q ?O2!xx THU VI?N PHP LU?TLawSoftDELLOh+'0 ( H T `lt|THU VI?N PHÁP LU?TLawSoftwww.thuvienphapluat.vnNormalDELL2Microsoft Office Word@@6EM@6EMkh՜.+,D՜.+,X px LawSoft?*{ THU VI?N PHÁP LU?T Title0 8@ _PID_HLINKSA>h http://www.mof.gov.vn//J'mailto:uybangiamsataseancpa@mof.gov.vn>hhttp://www.mof.gov.vn/_ 1http://www.asean.org/communities/asean-economic- !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZaRoot Entry FMcData 1Table^WordDocument>.SummaryInformation(KDocumentSummaryInformation8SCompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q