Vui lòng Đăng nhập để truy cập thông báo

Đăng nhập
Trang tin điện tử
HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
Chọn ngôn ngữ
VN

Đăng ký tài khoản

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng ký. Trường có dấu là bắt buộc.

1. Đăng ký Hội viên tổ chức: Doanh nghiệp kiểm toán muốn trở thành hội viên tổ chức để đăng ký học cập nhật kiến thức của VACPA và nhận những quyền lợi dành riêng cho hội viên tổ chức VACPA.

2. Đăng ký tài khoản Doanh nghiệp kiểm toán: Doanh nghiệp kiểm toán muốn đăng ký tài khoản để đăng ký học cập nhật kiến thức của VACPA (chưa phải là hội viên tổ chức của VACPA).

3. Đăng ký Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam có chứng chỉ kiểm toán viên muốn trở thành hội viên VACPA để đăng ký học cập nhật kiến thức của VACPA và nhận những quyền lợi dành riêng cho hội viên cá nhân VACPA (như giảm phí cập nhật kiến thức, được truy cập, sử dụng các tài liệu chuyên môn, thư viện điện tử,….)

4. Đăng ký tài khoản Kiểm toán viên: Người có chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp muốn có tài khoản để đăng ký học cập nhật của VACPA (chưa phải là hội viên VACPA và chưa được nhận các quyền lợi cho hội viên VACPA)

5. Đăng ký tài khoản Kế toán viên: Người có chứng chỉ kế toán viên do Bộ Tài chính cấp (chưa có chứng chỉ kiểm toán viên) muốn có tài khoản để đăng ký học cập nhật kiến thức của VACPA.

6. Đăng ký tài khoản Người quan tâm: Người quan tâm muốn có tài khoản để đăng ký học cập nhật kiến thức của VACPA (Không đăng ký tài khoản người quan tâm khi đã có chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên để đảm bảo việc tính giờ học cập nhật kiến thức chính xác, không ảnh hưởng đến việc đăng ký hành nghề).

Quý Ông/Bà/Doanh nghiệp muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Văn phòng VACPA theo số điện thoại: 024 39724334 (máy lẻ: 104) hoặc email: banhoivien@vacpa.org.vn để được hướng dẫn chi tiết.

Thông tin doanh nghiệp

Có thể gắn link tài khoản Facebook, Zalo, Instagram...

Thông tin xuất hoá đơn
Doanh nghiệp đủ điều kiện kiểm toán đơn vị
Thông tin người đại diện pháp luật
   

Giới tính
Thông tin người đại diện liên lạc 1

Dùng cho Ban Hội viên

   

Giới tính
Thông tin người đại diện liên lạc 2

Dùng cho Ban Đào tạo

Thông tin người đại diện liên lạc 3

Dùng cho Phòng Kế toán

Thông tin người đại diện liên lạc 4

Dùng cho Ban Truyền Thông

TẢI FILE XÁC NHẬN

Tổ chức nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ nộp trực tuyến với hồ sơ gốc.

Thông tin cá nhân
   

Giới tính

Có thể gắn link tài khoản Facebook, Zalo, Instagram...

Nơi ở hiện nay
Trình độ chuyên môn

Số chứng chỉ kiểm toán viên được phân biệt như sau: Cơ cấu số chứng chỉ gồm 3 đối tượng cấp là:

1) Đ.0022/KTV -> KTV thuộc đối tượng được cấp đối.

2) N.1289/KTV -> KTV thuộc đối tượng chuyển đổi chứng chỉ nước ngoài sang

3) 1364/KTV -> Số chứng chỉ kiểm toán viên

Thông tin xuất hoá đơn
CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
TÊN CHỨNG CHỈ NGÀY CẤP #

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
TỪ - ĐẾN CHỨC VỤ/CÔNG VIỆC TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC #

TẢI FILE XÁC NHẬN

Cá nhân nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ nộp trực tuyến với hồ sơ gốc.

(có xác nhận của công ty)

Thông tin doanh nghiệp

Có thể gắn link tài khoản Facebook, Zalo, Instagram...

Thông tin xuất hoá đơn
Doanh nghiệp đủ điều kiện kiểm toán đơn vị
Thông tin người đại diện pháp luật
   

Giới tính
Thông tin người đại diện liên lạc 1

Dùng cho Ban Hội viên

   

Giới tính
Thông tin người đại diện liên lạc 2

Dùng cho Ban Đào tạo

Thông tin người đại diện liên lạc 3

Dùng cho Phòng Kế toán

Thông tin người đại diện liên lạc 4

Dùng cho Ban Truyền Thông

TẢI FILE XÁC NHẬN

Doanh nghiệp kiểm toán nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ nộp trực tuyến với hồ sơ gốc.

Thông tin cá nhân
   

Giới tính

Có thể gắn link tài khoản Facebook, Zalo, Instagram...

Nơi ở hiện nay
Trình độ chuyên môn

Số chứng chỉ kiểm toán viên được phân biệt như sau: Cơ cấu số chứng chỉ gồm 3 đối tượng cấp là:

1) Đ.0022/KTV -> KTV thuộc đối tượng được cấp đối.

2) N.1289/KTV -> KTV thuộc đối tượng chuyển đổi chứng chỉ nước ngoài sang

3) 1364/KTV -> Số chứng chỉ kiểm toán viên

Thông tin xuất hoá đơn
CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
TÊN CHỨNG CHỈ NGÀY CẤP #

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
TỪ - ĐẾN CHỨC VỤ/CÔNG VIỆC TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC #

TẢI FILE XÁC NHẬN

Kiểm toán viên nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ nộp trực tuyến với hồ sơ gốc.

Thông tin cá nhân
   

Giới tính

Có thể gắn link tài khoản Facebook, Zalo, Instagram...

Nơi ở hiện nay
Trình độ chuyên môn

Số chứng chỉ kế toán viên được phân biệt như sau: Cơ cấu số chứng chỉ gồm 2 đối tượng cấp là: 0123/APC hoặc 0723/KET

Thông tin xuất hoá đơn
CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ
TÊN CHỨNG CHỈ NGÀY CẤP #


QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
TỪ - ĐẾN CHỨC VỤ/CÔNG VIỆC TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC #

TẢI FILE XÁC NHẬN

Kế toán viên nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ nộp trực tuyến với hồ sơ gốc.

Thông tin cá nhân
   

Giới tính
Thông tin xuất hoá đơn
Thông tin chi nhánh

Có thể gắn link tài khoản Facebook, Zalo, Instagram...

Thông tin xuất hoá đơn
Thông tin người đại diện pháp luật
   

Giới tính
Thông tin người đại diện liên lạc 1

Dùng cho Ban Hội viên

   

Giới tính
Thông tin người đại diện liên lạc 2

Dùng cho Ban Đào tạo

Thông tin người đại diện liên lạc 3

Dùng cho Phòng Kế toán

Thông tin người đại diện liên lạc 4

Dùng cho Ban Truyền Thông

TẢI FILE XÁC NHẬN

Chi nhánh nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ nộp trực tuyến với hồ sơ gốc.